Buddhista szakszövegolvasás 2. (Tibeti)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szakszövegolvasás 2. (Tibeti)
Tárgykód: 
M2-D114
Tárgykód (esti): 
M2-E-D114
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Tibeti nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Elméletibb jellegű, filozófiai szövegek feldolgozása a tartalmi vonatkozásokkal a figyelem középpontjában. Törekszünk arra, hogy a hallgatók mind prózai, mind verses szövegekkel foglalkozzanak elmélyülten, valamint hogy a tanulmányozott szövegek a tibeti nyelv és irodalom különböző korszakait képviseljék.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tibeti szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme erőteljesebben körvonalazódik, a szútrák gondolatainak összefüggései világosabbá válnak, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A tibeti nyelv kifejezésformáinak az ismeretében a hallgatók sokkal önállóbb megközelítéssel, mélyebb megértéssel képesek átlátni a hagyományt, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is arra ösztönözte a tanítványokat, hogy saját maguk tárják fel a tanítások értelmét. A bonyolultabb szerkezetű elsődleges források feldolgozása során a hallgatóknak immár maguknak kell a szótárak segítségével döntéseket hozniuk a szavak jelentéséről. A szöveg egészét, belső összefüggéseit is vizsgálni kell a szöveg megfelelő megértéséhez. Miközben a szöveget filológiai és tartalmi szempontból is kritikai vizsgálat alá kell vetniük, megtanulják azt is, hogy a nyelvtanilag végletekig pontos „nyersfordítás” stílusos és közérthető magyar nyelvre ültetése érdekében hogyan és milyen mértékben élhetnek a fordítói szabadsággal. Az előző három kurzus során megszerzett ismereteket komplex módon, készség szinten kell alkalmazniuk.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tantárgy teljesítéséhez a hallgatók eddig megszerzett nyelvi ismereteinek a szintetizálása szükséges. A hallgatók képessé válnak hosszabb, összetett szövegek kezelésére, kritikai elemzésére. A szótárhasználat immáron nem szókeresést jelent számukra, hanem a szótári szócikkek elemzését is magában kell foglalnia. Nagyobb mennyiségű adat egyszerre való kezelésével is meg kell birkózniuk. A már megszerzett buddhista filozófiai ismereteiket folyamatosan használniuk kell, valamint a szöveghez tartozó kultúrtörténeti adatok felkutatásában is jártasságot kell szerezniük. A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek arra, hogy akár önállóan is folytassák tibeti nyelvi tanulmányaikat, hogy nagyobb mennyiségű szöveg feldolgozása révén elmélyedjenek a tibeti fordításban fellelhető indiai buddhista forrásokban, ill. az önálló tibeti buddhista irodalomban.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatóknak készség szinten rendelkezniük kell a tibeti nyelvtan ismeretével, a kurzusok során feldolgozott szövegek alapján megszerzett fordítási rutinnal. Képeseknek kell lenniük önálló munkára a szótárazásban, a kritikai szövegelemzésben, a szöveg tartalmához kapcsolódó kultúrtörténeti adatok megszerzésében. Ehhez ismerniük és kezelniük kell a nyelvtani és szótári adatbázisokat, a szövegforrásokat, valamint a kapcsolódó másodlagos irodalmat. Tudatosan kell kezelniük az ismert buddhista terminológiát, és kritikai szemlélettel kell viszonyulniuk a szöveghez és a szöveghez tartozó elsődleges és másodlagos forrásokhoz (fordításokhoz, szövegváltozatokhoz). A szöveganyaghoz tartozó szótárak és a másodlagos irodalom is főleg angol nyelvűek, ezért az angol nyelv ismerete szükséges.

Tartalom: 

Nehezebb szövegeket, ill. szövegrészeket olvasunk a buddhista filozófia különböző területeiről és korszakaiból, támaszkodva a buddhista törzsanyagra mint elméleti alapra. A gyökérszövegek mellett igyekszünk tibeti nyelvű kommentárt is használni. A tibeti nyelvű kommentár egyidejű fordításával a hallgatók megismerik a kommentárirodalom műfaji jellegzetességeit, s egyben hiteles segítséget kapnak a nehezen értelmezhető passzusok magyarázatához. A kínálatunkban több szöveg van jelen folyamatosan. Például: Dbyig-gnyen (Vaszubandhu) A bölcsesség kincsestára (szkt. Abhidharmakósa-káriká és bhásjam, tib. Chos mngon-pa’i mdzod-kyi tshig-le’ur byas-pa és bshad-pa) című enciklopédikus művének tibeti változata. Ez a mű az Abhidharma-tanulmányok klasszikus, i.sz. 3-4. századból származó szövegkönyve, amely elsősorban a szarvásztivádin és a szautrántika iskola filozófiai nézeteit mutatja be. Ched-du brjod-pa (Udánavarga): Buddhának tulajdonított verses tanítások és kommentárjuk (szerk.:Dharmatráta). A páli nyelvű Dhammapada bővített, átszerkesztett változata ékes tibeti nyelven. A kommentár feldolgozása válogatott szemelvények alapján történik. Különösen ajánlott a Tudat (Sems)c. fejezet.Thogs-med Bzang-po: Rgyal-sras lag-len so-bdun-ma. Költői szépségű alkotás a középkori Tibetből a bódhiszattva harminchét gyakorlatáról. Irodalmi vers.Sa-skya paṇḍi-ta kun-dga’ rgyal-mtshan: Legs-par bshad-pa’i rin-po-che’i gter és Sa-skya mkhan-po sangs-rgyas bstan-’dzin: Blo-gsal bung-ba’i bsti-gnas. Tibeti buddhista bölcs mondások verses gyűjteménye a 12-13.sz.-ból egy 20. századi prózai kommentárral.Kamalaśīla: Bsgom-pa’i rim-pa (I-III.). Meditációs kézikönyv a 8. századi Indiából, elméleti és gyakorlati részekkel. Tsong-kha-pa blo-bzang grags-pa: Byang-chub lam-rim che-ba. A gelukpa rendhez tartozó Tsong-kha-pa mester (1357–1419) enciklopédikus műve az indo-tibeti buddhista gyakorlatról és elméletről. Stb.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14. Szövegolvasás, fordítás

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Elsősorban az adott filozófiai forrásban felbukkanó buddhista fogalmak, amelyek azonban csak teljes kontextusban, a többi szakszóval való összefüggéseik ismeretében fordíthatók, értelmezhetők helyesen.

Forrás: 

a Buddha tanításait kifejtő és magyarázó értekezések, ill. ezek kommentárjai, az önálló tibeti irodalom alkotásai. Például:Dbyig-gnyen (Vaszubandhu): Az abhidharma kincsestára (szkt. Abhidharmakósa-káriká és bhásjam,tib. Chos mngon-pa’i mdzod-kyi tshig-le’ur byas-pa és bshad-pa),Ihletett mondások (Ched-du brjod-pa, szkr. Udánavarga),Thogs-med Bzang-po: A bódhiszattva 37 gyakorlata (Rgyal-sras lag-len so-bdun-ma),Sa-skya paṇḍi-ta kun-dga’ rgyal-mtshan: Bölcs mondások kincsestára és egy kommentárja (Legs-par bshad-pa’i rin-po-che’i gter és Sa-skya mkhan-po sangs-rgyas bstan-’dzin: Blo-gsal bung-ba’i bsti-gnas),Kamalaśīla: A meditáció fokozatai (Bsgom-pa’i rim-pa I-III.), Tsong-kha-pa blo-bzang grags-pa: A felébredés fokozatos útja, hosszan kifejtve (Byang-chub lam-rim che-ba) stb.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az angol nyelv ismerete; A nyelvtani és szótári adatbázisok, a buddhista terminológia, a szövegforrások, valamint a kapcsolódó másodlagos irodalom ismerete és magabiztos kezelése.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Agócs T. 1996.: Buddhista ismeretelmélet. A TKBF jegyzete. Budapest

2. Fehér Judit - Horváth Z. Zoltán (szerk.) 1995: Buddhista logika. Budapest, Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi Kiadó.

3. Fehér Judit (szerk.) 1994: Tibeti buddhista filozófia. Budapest, Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó.

4. Germano, D. 1993: A Structural Outline of the Key Points of the Abhidharma Kosa. University of Virginia, (kézirat)

5. Lodoe Lobsang Sonam 1998: Abhidharma, főiskolai jegyzet, TKBF. (magyar fordításban: Végh József, TKBF)

6. Stcherbatsky, Th. (ed.): Tibetsky perevod Abhidharmakosakarika i Abhidharmakosabhasyam, szocsinenij Vasubandhu. Petrograd, 1917, 1930.

7. Szegedi-Végh 1999.: Az Abhidharma-filozófia. Főiskolai jegyzet TKBF

8. Szöpa, L. 1995: Tibeti buddhizmus első kézből (ford. Agócs-Szegedi). Tibet Társaság, Budapest

Ajánlott irodalom: 

1. Anacker, S. 1984: Seven Works of Vasubandhu. New Delhi, Motilal Baranasidass.

2. Guenther, H.V.: Philosophy and Psychology in the Abhidharma. Berkeley, 1974, Shambhala.

3. Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé: Myriad Worlds. Buddhist Cosmology in Abhidharma, Kalacakra, and Dzog-chen. Transl. and ed. by the International Translation Committee founded by the V. V. Kalu Rinpoché. Ithaca, New York, 1995, Snow Lion Publications.

4. Kaba Paltseg, Lotsawa (Lo-tsa-ba Ka-ba Dpal-brtsegs) 1992: A Manual of Key Buddhist Terms.Transl. by Thupten K. Rikey and Andrew Ruskin. Dharamsala, LTWA.

5. Sopa, L. Geshe - Hopkins, J. 1989: Cutting Through Appearances, Practice and Theory of Tibetan Buddhism. New York, Snow Lion.