Buddhista szakszövegolvasás 1. (Tibeti)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szakszövegolvasás 1. (Tibeti)
Tárgykód: 
M2-D113m
Tárgykód (esti): 
M2-E-D113m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Tibeti nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Mivel a szak fő tárgya a buddhizmus, szükség van arra, hogy a hallgatók ismerjék az alapító, a történelmi Buddha szavait a hagyomány szerint legeredetibb módon megőrző szöveganyagot, annak legalább is legfontosabb részeit, illetve a szövegek alapján megismerhető kultúrát. Ezt a célt több kurzus anyaga biztosíthatja. Jelen kurzus során a hallgatók elmélyítik a korábban megszerzett tibeti nyelvi ismereteiket, illetve alkalmazzák azokat a szövegek fordítása és értelmezése során. A buddhizmus mélyebb megértéséhez vezető egyik út az eredeti nyelven történő olvasás – ennek elkezdéséhez a hallgatók már rendelkeznek elegendő ismerettel a tárgy előfeltételeit képező kurzusok elvégeztével.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tibeti szövegek eredetiben olvasása révén a szakszavak értelme erőteljesebben körvonalazódik, a szútrák gondolatainak összefüggései világosabbá válnak, hiszen az olvasó nem kényszerül a közvetítőnyelv korlátai közé. A tibeti nyelv kifejezésformáinak az ismeretében a hallgatók sokkal önállóbb megközelítéssel, mélyebb megértéssel képesek átlátni a hagyományt, megtalálhatják a különféle interpretációk motivációit, megérthetik a fordítások eltérőségének okait, érvelhetnek ellenük vagy mellettük. Tudatosabbá válhat egész buddhizmus szemléletük, ami megfelel a Buddha tanítói szándékának is, aki maga is arra ösztönözte a tanítványokat, hogy saját maguk tárják fel a tanítások értelmét. Az önálló véleményalkotás egyik feltétele a nyelvi alapok biztos ismerete, készség szintű kezelése a szükséges apparátusoknak (szótáraknak), de szükséges bizonyos mennyiségű szövegismeret is, amelynek az elsajátítása a jelen kurzus fő célja.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A kurzus végére az erős filológiai alapokon nyugvó fordítói, értelmezői munkának köszönhetően a hallgatók még jobban elmélyítik tudásukat az előző két félév teljes tananyagában, és tovább gazdagítják a szókincsüket. A korábban elsajátított ismereteket az új szöveganyagon begyakorolják, rutint szereznek a szövegek olvasásában, fordításában, a nyelvtani alakok meghatározásában és a szintaktikai elemzésben. Tapasztalatokat szereznek a ritkábban előforduló, ill. a nehezebben felismerhető nyelvtani alakok használati módjára vonatkozóan, a magyar és angol nyelvű terminológián kívül megismerik a legfontosabb buddhista szakszavak szanszkrit, ill. páli megfelelőit is. Az ismeretek elmélyítése ekkor még a kevésbé elméleti jellegű buddhista alapszövegek, ill. a célirányosan válogatott, tartalmilag könnyebb szövegrészletek (pl. Mdzangs-blun, Ched-du brjod-pa,Kamalasíla: Bsgom-pa’i rim-pa, Sa-skya Pandita: Legs-par bshad-pa’i rin-po-che’i gter stb.)segítségével történik.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A kurzus elvégzésével a hallgatók képessé válnak bonyolultabb szövegek megértésére, és rutint szereznek a buddhista terminológia kezelésében is. A szöveganyaghoz tartozó szótárak angol nyelvűek, ezért az angol nyelv ismerete szükséges.

Tartalom: 

Hosszabb születéstörténetek kerülnek feldolgozásra (Mdzangs-blun), az Udánavarga értelmezése részletekbe menő magyarázatokkal, a buddhista gyakorlattal foglalkozó leírások Kamalasíla művéből, a Bsgom-pa’i rim-pá-ból (Bhávanákramából) és hasonló nehézségű szövegek. A hallgatók érdeklődésének és képességeinek függvényében olvasunk a buddhizmus történetéről, Buddha életéről szóló szövegeket, ill. tibeti krónikákat (pl. Bu-ston: Chos-’byung, Asvaghósa, Rgyal-rabs gsal-ba’i me-long stb.). A fordításhoz, értelmezéshez használt anyagok: a feldolgozásra kerülő szövegek eredeti szövege vagy „nyugati” szövegkiadása, elsődleges és másodlagos kommentárjaik, párhuzamos szövegek tibeti vagy más keleti nyelven, nyugati nyelvű fordítás, ha van ilyen, valamint a kapcsolódó szakirodalom könyvtárunkban fellelhető darabjai. A szemináriumvezetők jelölik meg az aktuálisan kötelező illetve ajánlott irodalmat.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14. Szövegolvasás, fordítás

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Az adott buddhista alapszövegek jellemző terminológiája, pl.: a Buddha életére vonatkozó szemelvényekben előforduló jellemző kifejezések, a tanítások legalapvetőbb szakszavai (karma-tan, ok-okozatiság stb.), a meditációra vonatkozó terminusok stb.

Forrás: 

Buddhához vagy a szavait őrző hagyományhoz kötődő alapszöveg: pl. Mdzangs-blun (A bölcs és a balga), illetve a hallgatók tudásszintjéhez célirányosan válogatott kevésbé „nehéz” szövegrészletek: pl. Ched-du brjod-pa (Udánavarga), Kamalasíla: Bsgom-pa’i rim-pa (Bhávanákrama) művéből stb.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A hallgatók óráról órára házi feladatokat írnak, ami az adott szöveganyag egyéni feldolgozásából áll. A szövegeket a problémák összegyűjtésével otthoni munkával preparálni és fordítani kell. Egy-egy nagyobb szövegegység közös elolvasása, alapos nyelvtani és tartalmi elemzése után a hallgatók rövidebb dolgozatot írnak, melyhez az előre megbeszélt tibeti szavak memorizálása és a már feldolgozott szövegrészlet ismerete szükséges. A dolgozatok megírása kötelező. A kurzust írásbeli vizsga zárja.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A bölcs és a balga. Kritikai szövegkiadás, szerk. Tóth Erzsébet 1996.

2. A bölcs és a balga. Tibeti buddhista történetek. Ford. szerk. utószó, jegyz. Szegedi M. et al. 1998.

Ajánlott irodalom: 

1. Bod rgya tshig mdzod chen mo, Vol. I-III., Mi rigs dpe skrun khang, Peking, 1984.

2. Das, Sarat Chandra, A Tibetan-English Dictionary, Calcutta, 1902.

3. Jaeschke, H.A., A Tibetan-English Dictionary, Routledge and Kegan Paul, 1881

4. Roerich, Ju. N.: Tibetan-Russian-English Dictionary with Sanskrit parallels. 1-10. Moscow, 1984, Nauka Publ.

5. Tsepak Rigzin, Tibetan-English Dictionary of Buddhist Terminology, LTWA, Dharamsala, 1986.