Buddhista etika és pszichológia 4. (A meditáció pszichológiája)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista etika és pszichológia 4. (A meditáció pszichológiája)
Tárgykód: 
M2-B504
Tárgykód (esti): 
M2-E-B504
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A nyugati pszichológia és a keleti személyiség-megközelítések elméleti hátterével foglalkozik a szeminárium. A hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a meditáció és a pszichológia kapcsolatáról.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A hallgatók rövid előadásokat tartanak a nyugati pszichológia és a buddhizmus kapcsolatáról, ehhez releváns szakirodalmi forrásokat keresnek.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A kurzus során tárgyalt kutatásoknak az ismerete. A kognitív pszichológiai és transzperszonális alapfogalmak magabiztos használata.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A kurzus során megszerzett ismeretek és megközelítések szakszerű gyakorlati alkalmazása, az idegen nyelvű szakirodalomban való eligazodás.

Tartalom: 

A nyugati pszichológiai irányzatok és a buddhista irányzatok pszichológiai szemléleteinek, és a területen végzett kutatásoknak megismertetése, elemzése. A kurzus során elmélyítjük az alapképzésen szerzett pszichológiai ismereteket, gyakorlati feladatokkal a hétköznapokban is megtapasztaljuk az alklamazás módjait, lehetőségeit.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A nyugati és a buddhista pszichológia összehasonlító elemzése.

2. A Négy Nemes Igazság pszichológiai értelmezése.

3. Test és tudat értelmezése a keleti és a nyugati felfogás szerint.

4. Az öt halmaz pszichológiai értelmezése.

5. Az érzékelés és a tárgykapcsolati viszonyok megjelenése a két rendszerben.

6. Az orientációs sémák.

7. A konstruktivitás mechanizmusai.

8. A motiváció mint szabályozott organizáció.

9. A tudat reflektivitása. Tudatszintek, tudatállapotok. A nem-tudat.

10. Emlékezés, álom, képzelet.

11. Abnormális és paranormális állapotok.

12. A kondicionálás típusai.

13. A meditációs technikák során megjelenő pszichológiai tartalmak.

14. Buddhista terápiák, öndiagnosztika, öngyógyítás.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Érzékelés, észlelés, affektus, motiváció, kogníció, tárgykapcsolat, tudat és nem-tudat. kondicionálás, szelf és énképzet.

Forrás: 

Tipitaka, Tripitaka

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Atkinson, R. L.(és társai) 1999: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest

2. Piaget, J. 1992: Az értelem pszichológiája. Gondolat, Budapest

3. Bodhi Bhikkhu 1993: A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Sri Lanka

4. Porosz Tibor 2007: Mit csinál a szél, amikor nem fúj? A „tudat” terei és idői. In: Mund Katalin- Kampis György (szerk.): Tudat és elme. Typotex, Budapest; pp. 103-134.

5. Porosz Tibor 2010: A buddhista pszichológia és gyakorlati alkalmazása Nyugaton. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11. 2. sz.; pp. 85-113.

Ajánlott irodalom: 

1. Aung, Shwe Zan: Compendium of Philosophy. London, 1910.

2. Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1985.

3. Nārada Mahāthera: A Manual of Abhidhamma. Colombo, 1968.

4. Pléh Csaba: A lélektan története. Osiris, Budapest, 2000