Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 4. (Páli szövegek)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 4. (Páli szövegek)
Tárgykód: 
M2-B404
Tárgykód (esti): 
M2-E-B404
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Páli nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
angol
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az idegen nyelvű szakirodalom ismeretének elmélyítése, tapasztalatszerzés a szentiratok magyar nyelvre való fordításában.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A kurzus feladatai közé tartozik a szentiratok fordítása, ami az idegennyelvi kompetenciákat fejleszti.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A Páli kánonban való magabiztos eligazodás, a feldolgozott szuttákban rejlő tanítások kibontása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A fordítások során a terminológia magabiztos ismerete, használata.

Tartalom: 

A Saṁyutta nikāya 12. Nidānasaṁyutta szövegei és a hozzájuk tartozó jegyzetanyag fordítása, majd közös megbeszélés utáni javítása. A szuttákban megjelenő tanítások felismerése és azonosítása, a szutták kritikai elemzése, egységes terminológiai szótár megalkotása, amely a szöveg páli nyelvű kulcsszavait foglalja magába. A visszatérő szövegrészek lehetőség szerinti egységesítése, következetes fordítása (azonban nem cél az egyéni különbségek kiküszöbölése). A szöveg egyes szuttáinak a Páli kánonban fellelhető részleges vagy teljes megfelelései (konkordancia), az eltérések vizsgálata. Konkordanciák a tibeti, kínai és töredékes szanszkrit nyelvű kánonokban, mahájána szútrákba átvett szövegrészek fellelése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14. A Saṁyutta Nikāya, II. Vagga, Nidāna saṁyutta választott részeiből otthoni egyéni munka alapján az órákon közösen beszéljük meg a fordítások szövegváltozatait.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Terminológia, konkordancia, szöveghűség

Forrás: 

Buddhához, vagy a szavait őrző hagyományhoz kötődő alapszöveg (ágama / nikája) Saṁyutta Nikāya, Mahānidāna sutta, M.9. Sammādiṭṭhi sutta, M.38. Mahātaṇhāsaṅkhaya sutta, Śālistamba sūtra

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A szeminárium „szellemi paradigmaváltást” követel, és erősen számítunk a diákok aktív és alkotó közreműködésére. A kurzus során folyamatosan szóbeli és írásbeli beszámolókra kerül sor. maximális hiányzás: 3 alkalom.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2000. The Connected Discourses of the Buddha. 533-620. oldal. Boston (USA): Wisdom Publications.

2. John D. Ireland 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part I. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 107. http://www.bps.lk/olib/wh/wh107-p.html

3. Ñānananda, Bhikkhu 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part II. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 183-185.

4. http://www.bps.lk/olib/wh/wh183-u.html

5. Walshe, Maurice O’C. 2010. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part III. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 318-321. http://www.bps.lk/olib/wh/wh318-u.html

6. Brahmagunabhorn, Phra (P. A. Payutto) 2011. Dependent Origination: The Buddhist Law of Conditionality. Bangkok (Thailand): Buddhadhamma Foundation.

7. Szumédhó, Ácsán 2003. Így van ez – A valóság természete. Budapest: Buddhapada Alapítvány.

8. Ṭhānissaro Bhikkhu 2008. The Shape of Suffering. Valley Center (USA): Metta Forest Monastery.

9. Dr.Pap László Miklós 2009. Függő keletkezés, Az okság buddhista tanítása. Budapest-Fót: Lunarimpex.

10. Nārada Mahāthera (ford.) Bodhi, Bhikkhu (ed.) 2010. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. The Abhidhammattha Saṅgaha of Ācariya Anuruddha. Kandi (Sri Lanka): Buddhist Publication Society Pariyatti Editions.

Ajánlott irodalom: 

1. Gombrich, Richard 2013. What the Buddha Thought, 129-143. oldal. Sheffield (UK)-Bristol (USA): Equinox.

2. Pa-Auk Tawya Sayadaw, Venerable 2009. Knowing and Seeing, 227-236. oldal. Taipei (Taiwan): The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation.

3. D.15. Mahānidāna sutta (fordította Farkas Pál) in Walshe, Maurice O’Connell (ford.) 1995. The Long Discourses of the Buddha, 223-230. oldal. Boston (USA): Wisdom Publications.

4. Śālistamba sūtra (fordította Pap László Miklós, in: Dr.Pap László Miklós 2009. Függő keletkezés, Az okság buddhista tanítása, 131-142. oldal. Budapest-Fót: Lunarimpex.

5. Tenigl-Takács László, in: Tenigl-Takács László 1997. A jógácsára filozófiája, 32-40. oldal. Budapest: Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó.)