Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 3. (Páli szövegek)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 3. (Páli szövegek)
Tárgykód: 
M2-B403
Tárgykód (esti): 
M2-E-B403
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Páli nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
angol
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az idegen nyelvű szakirodalom ismeretének elmélyítése, tapasztalatszerzés a szentiratok magyar nyelvre való fordításában.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A korábban már megismert terminológia magabiztos használata.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A Páli kánon szerkezetének, tartalmának ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Rugalmas gondolkodásmód, a konkordanciák felismerése.

Tartalom: 

Az óra tárgya a Saṁyutta nikāya 46. Bojjhaṅgasaṁyutta szövege. A szemináriumon a részvétel ajánlatos, hiszen „szellemi paradigmaváltást” követel, és erősen számítunk a diákok aktív és alkotó közreműködésére. A kurzus során folyamatosan szóbeli és írásbeli beszámolókra kerül sor.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1-14. A Saṁyutta nikāya 46. Bojjhaṅgasaṁyutta szövegei és a hozzájuk tartozó jegyzetanyag fordítása, majd közös megbeszélés utáni javítása. A szuttákban megjelenő tanítások felismerése és azonosítása, a szutták kritikai elemzése, egységes terminológiai szótár megalkotása, amely a szöveg páli nyelvű kulcsszavait foglalja magába. A visszatérő szövegrészek lehetőség szerinti egységesítése, következetes fordítása (azonban nem cél az egyéni különbségek kiküszöbölése). A szöveg egyes szuttáinak a Páli kánonban fellelhető részleges vagy teljes megfelelései (konkordancia), az eltérések vizsgálata.Konkordanciák a tibeti, kínai és töredékes szanszkrit nyelvű kánonokban, mahájána szútrákba átvett szövegrészek fellelése.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

A kurzus a tanár és diák alkotó együttműködésére épít, számít a diákok közreműködésére és aktív részvételére, kérdésekkel, megvitatással, párhuzamos szuttarészletek fellelésével, fordítási kísérletek elkészítésével. A hallgatók az alaptanítások ismeretében behatóan tanulmányozzák a Saṁyutta nikāya 46. Bojjhaṅgasaṁyutta szövegeitszövegeit és a hozzájuk fűzött jegyzeteket, amelyek segítenek megvilágítani a Tan számukra mindeddig homályban maradt részleteit, ezúttal a megvilágosodási tényezők (bojjhaṅga) területén. A szövegek teljes befogadásához Gregory Kramer „Dharma szemlélődés” módszerével közelítünk, ötvözve a fegyelmet és a meditációt, a megértés érdekében. A gyakorlat a csöndből indul és oda tér meg, az olvasás-hallgatás-elmélkedés, az érzésekként és képekként megjelenő, tudatállapotainkat befolyásoló válaszok, a jelentést feltáró kérdésfeltevés, a szöveggel folytatott belső párbeszéd, és a jelentés közvetlen tapasztalása révén.

Forrás: 

Saṁyutta nikāya; M.118. Ānāpānasati sutta.

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A szemináriumon való aktív részvétel, a kijelölt szuttarészek fordítása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2000. The Connected Discourses of the Buddha. Boston (USA): Wisdom Publications.

2. John D. Ireland 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part I. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 107. http://www.bps.lk/olib/wh/wh107-p.html

3. Ñānananda, Bhikkhu 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part II. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 183-185.

4. http://www.bps.lk/olib/wh/wh183-u.html

5. Walshe, Maurice O’C. 2010. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part III. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 318-321. http://www.bps.lk/olib/wh/wh318-u.html

6. Nyanaponika Thera, Thanissaro Bhikkhu, Ñānamoli Bhikkhu, Piyadassi Thera, Andrew Olendzki és Maurice Walshe fordításai: www.accesstoinsight.org

7. Gregory Kramer 2011. Dharma Contemplation, Meditating Together with Wisdom Texts. Orcas (USA): The Metta Foundation.

8. Ñānamoli, Bhikkhu – Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2001. The Middle Length Discourses of theBuddha. Boston (USA): Wisdom Publications.

9. Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2000. The Connected Discourses of the Buddha. Boston (USA): Wisdom Publications.

10. Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2012. The Numerical Discourses of the Buddha. Boston (USA): Wisdom Publications.

11. Ráhula, Valpola 2014. A Buddha tanítása. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

12. Nārada Mahāthera (ford.) Bodhi, Bhikkhu (ed.) 2010. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. The Abhidhammattha Saṅgaha of Ācariya Anuruddha. Kandi (Sri Lanka): Buddhist Publication Society Pariyatti Editions.

Ajánlott irodalom: 

1. Análajó 2007. Szatipatthána – A megvalósítás egyenes útja, 231-240. oldal. (ford. Tóth Zsuzsanna) Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

2. Anālayo 2007. Perspectives on Satipaṭṭhāna, 164-176., 195-226. oldal. Cambridge (GB): Windhorse Publications.

3. Nyanaponika Thera 1994. A buddhista meditáció szíve. A Satipaṭṭhāna Sutta szövege és kommentárjai, 72-76. oldal. (ford. Pressing Lajos) Budapest: Orientpress.