Buddhista filozófia 4. (Jógácsára)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 4. (Jógácsára)
Tárgykód: 
M2-B204
Tárgykód (esti): 
M2-E-B204
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
5
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzuson az angol nyelvű szakirodalom segítségével az előadás anyagának aktív feldolgozása, illetve ezek példákkal való kiegészítésére kerül sor.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A kritikus gondolkodás fejlesztése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A jógácsára filozófia elméleti hátterének, jeles képviselői munkásságanak ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hétköznapitól eltérő gondolatmenetek megértésének képessége.

Tartalom: 

A kurzus célja alapképzésben elsajátított tudásanyag kiszélesítése és elmélyítése. Ehhez elsősorban az olyan nagy összefoglaló munkákat veszi igénybe segítségül, mint Aszanga és Hszüan-Cang abhidharmikus értekezéseit, ill. vallásfilozófiai értekezéseit. Emellett áttekinti a jógácsára-madhjamaka szintézisek kialakulását és jellemzőit, kitér a jógácsára filozófia továbbélésére a kínai buddhista filozófiai iskolákban, illetve hatására a tantra kialakulására és fejlődésére, valamint ismerteti a Tathágatagarbha (buddhatermészet) és a „más-üresség” tanait.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A jógácsára alapfogalmainak átismétlése

2. A jógácsára alaptanainak átismétlése

3. A jógácsára hatása a korai csan buddhizmusra

4. Jógácsára és huayen buddhizmus

5. A tathágatagarbha-tan és az álajavidzsnyána koncepciója

6. Szemelvények elemzése a Ratnagotra vibhágából

7. A „kollektív hallucináció” feltételezett nézetének analógiába vonása a nyugati szubjektív idealista filozófiákkal

8-9. Vaszubandhu Húsz verszakának olvasása és elemzése

10-11. Dharmakírti eszmefuttatása a más (nem saját) tudatok mibenlétéről

12. Kölcsönös függés és csak tudat: Indra hálója, mint a végtelen számú, egymást tükröző tudat metaforája

13. Szolipszista tendenciák megjelenése a jógácsárában: Ratnakírti nézete a Buddha-tudatról, mint egyetlen valóságos tudatról, és más tudatok illuzórikus voltáról

14. A félév összegzése

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Jógácsára, Aszanga, Hszüan-Cang, abhidharma, madhjamaka, tathágatagarbha, „más-üresség”

Forrás: 

Kevatta szutta, Mahánidána szutta, Dhátuvibhanga szutta, Katthá-vatthu, Madhjanta Vibhanga, Mahájána szangrahá, Szandhinirmócsana szútra, Lankávatára szútra, Ratnagotra vibhaga

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Aktív részvétel az előadásokon. Az előadáson elhangzottak, valamint a kötelező irodalom alapján írásbeli vizsgát tesznek a hallgatók.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Cook, Francis H. 1999: Three Texts on Consciousness Only. Berkeley, California, Numata Center for Buddhist Translation and Research.

2. Wood, Thomas E. 1994: Mind Only. A Philosophical and Doctrinal Analysis of Vijňānavāda. Delhi, Motilal.

3. Chang, Garma, C.C. 1992: The buddhist Teaching of Totality. The Philosophy of Hwa Yen Buddhism. Delhi, Motilal.

Ajánlott irodalom: 

1. Lusthaus, Dan, 2002: Buddhist Phenomenology. A Philosophical Investigation of Yogācāra Buddhism and the Ch’eng Wei-shih lun. London and New York, Routledge Curzon.

2. Suzuki, Deitaro 1999: Studies in the Lankāvatāra Sutra. Delhi, Motilal.

3. Waldron, W. S. 2003. The Buddhist Unconscious: The Ālaya-vijñāna in the Context of Indian Buddhist Thought. New York, Routledge Curzon.