Filozófiatörténet 3.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiatörténet 3.
Tárgykód: 
A2-F103
Tárgykód (esti): 
A2-E-F103
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy megismerésének célja a XIX-XXI. századi filozófia történetének megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Filozófiai problémaérzékenység, érveléskészség

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A legújabb kori filozófia kulcsfogalmainak és alapkérdéseinek ismerete. A kérdéskörök átlátása, az összefüggések felismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Filozófiai problémák meglátása, érvelőképesség, a kérdések elméleti és gyakorlati súlyának felmérése.

Tartalom: 

A félév során a XIX-XXI. századi európai filozófia főbb képviselőinek tanítását fogjuk megvizsgálni, néhány fontos szöveg bevonásával. Áttekintjük az életfilozófia, az egzisztencializmus, a fenomenológia, a hermeneutika, a dialógusfilozófia, a vallási ihletésű filozófiák, illetve a pozitivizmus és az analitikus filozófia gondolatait. A tárgyalt szerzők ennek megfelelően: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Carnap, Wittgenstein, Husserl, Heidegger, Sartre. Szóba kerülhet még S. Weil, Arendt, Bergson, Szolovjov, Dilthey, Scheler, Buber, Spengler, Jaspers, Camus, Gadamer, Foucault, Merleau-Ponty, Lévinas, Derrida, illetve Comte, Frege, Schlick, Russell, Popper és Danto munkássága is.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A poszthegeli filozófia
2. Schopenhauer
3. Kierkegaard
4. Nietzsche, életfilozófia
5. Husserl és a fenomenológia
6. Heidegger7. Sartre, Jaspers és az egzisztencializmus
8. Dialógusfilozófia
9. Gadamer, hermeneutika
10. Francia fenomenológia
11. Posztstrukturalizmus, dekonstrukció
12. Klasszikus pozitivizmus: Comte
13. Bécsi Kör és Russell
14. Wittgenstein és az analitikus filozófia

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

élet, akarat, életstádiumok, Übermensch, Isten halála, értékek átértékelése, örök visszatérés, fenomén, redukció, beállítódás, intencionalitás, egológia, evidencia, Dasein, egzisztenciális analitika, hermeneutika, léttörténet, idő, megértés, transzcendencia, diskurzus, dekonstrukció, pozitivizmus, értelmesség, jelentés és jelölet, nyelvjáték

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Maximum 5 oldalas írásbeli beszámoló és szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. A. Schopenhauer: A halálról (in: Szerelem, élet, halál.Életbölcsesség, Göncöl, Budapest, 1989.)
2. Kierkegaard: Vagy-vagy (Osiris - Századvég, Budapest, 1994.)
3. F. Nietzsche: Így szólott Zarathustra (Osiris, Budapest, 2000.)
4. E. Husserl: Fenomenológia (in: Válogatott tanulmányai, Gondolat, Budapest, 1972.)
5. M. Heidegger: Mi a metafizika? (in: Útjelzők, Osiris, Budapest, 2003.)
6. L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások (Atlantisz, Budapest, 1992.)

Ajánlott irodalom: 

1. Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet (Európa, Budapest, 1991.)
2. F. Nietzsche: Túl jón és rosszon (Ikon, Budapest, 1995.)
3. Husserl: Az európai tudományok válsága I-II. (Atlantisz, Budapest, 1998.)
4. Heidegger: Lét és idő (Gondolat, Budapest, 1989.)
5. H. Bergson: Idő és szabadság (Universum, Szeged, 1990.)
6. O. Spengler: A Nyugat alkonya I-II. (Európa, Budapest, 1995.)
7. J.-P. Sartre: A lét és a semmi (L’Harmattan, Budapest, 2006.)
8. M. Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája (L’ Harmattan, Budapest, 2014.)
9. E. Lévinas: Teljesség és végtelen (Jelenkor, Pécs, 1999.)
10. J. Derrida: A disszemináció (Jelenkor, Pécs, 1998.)
11. G. Frege: Logikai vizsgálódások (Osiris, Budapest, 2000.)
12. L. Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés (Akadémiai, Budapest, 1989.)
13. Boros G. (szerk.): Filozófia (Akadémiai, Budapest, 2007.)
14. J. Garff: SAK (Jelenkor, Pécs, 2004.)
15. G. Deleuze: Nietzsche és a filozófia (Gond-Holnap, Debrecen-Budapest, 1999.)
16. Fehér M.I.: Martin Heidegger (Göncöl, Budapest, 1992.)