Vallási és filozófiai alapismeretek 3. (Buddhista eszmetörténet)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 3. (Buddhista eszmetörténet)
Tárgykód: 
A2-B603
Tárgykód (esti): 
A2-E-B603
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az előadások célja történeti, eszmetörténeti áttekintést adni a Buddha halála után létrejövő irányzatok és iskolák keletkezéséről, szemléletváltásairól, ill. egyes fogalmak és kifejezések megjelenéséről, majd jelentésmódosulásairól. Ennek során a buddhista filozófia alapfogalmai és azoknak a mahájána gondolatrendszerébe illeszkedése az egyes irányzatok sajátosságainak megfelelően kerülnek bemutatásra.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

a szabadság és a kreativitás sokféleségének felismerése

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A szabadság és a kreativitás változatos tényeinek, történeti egymásra következésének és egymásra reagálásának átlátása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Eszmetörténeti tények, változó értelmezések ismeretében összehasonlító elemzés.

Tartalom: 

Eszmetörténeti tények feldolgozása

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A buddhizmus főbb hagyományai. A théraváda és a mahájána hagyomány, valamint tudományos megközelítésük. A buddhista világi élet és népi vallásosság, illetve a buddhizmuson kívüli gondolatok és gyakorlatok hatásai a korai buddhizmusra.
2. A korai buddhizmus. A zsinatok és az első iskolák kialakulása. A théraváda buddhizmus pszichológiai és osztályozó szemlélete. A dhammák rendszerezése; statikus és dinamikus értelmezések.
3. A hínajána többi iskolája. A szarvásztivádinok ontológiai realizmusa és a szautrántikák kritikai realizmusa. Az idő és az érzékelési folyamat. A kettős igazság. Mahászanghikák, pudgalavádinok, lókóttaravádinok.
4. Paradigmaváltás. Írásbeliség, nyelv és kép a mahájánát előkészítő kulturális paradigmaváltásban.
5. A mahájána irodalma. Formai, stilisztikai jellegzetességek. Szútra-gyüjtemények és a kánonok. A korai mahájána-szútrák világa. A relatív és az abszolút valóság.
6. A lótusz szútra. Néhány szimbolikus leírás feloldása és a szútra ebből kibontakozó világképe. A mahájána újabb alapfogalmai.
7. A pradnyápáramitá szövegek. A bódhiszattva és az üresség. Az Abszolút fogalmához vezető gondolati lépések. A transzcendens bölcsesség (prajòã), mint a nem-tudás feloldása.
8. A madhjamaka alapgondolatai. Nágárzsuna üresség-felfogása. A közép fogalma. A prászangika és a szvátantrika iskola. Abszolút és szubsztancia.
9. A vidnyánaváda alapgondolatai. A Tathágatagarbha-tan. A Szandhinirmócsana és a Lankávatára szútra hármas létstruktúrája. Maitréja, Aszanga, Vaszubandhu.
10. A mahájána főbb iskolái. Az ismeretelméleti-logikai iskola. A buddhizmus elterjedése és iskolái Délkelet–Ázsiában, Kínában és Japánban.
11. A csan és a zen. Bódhidharmától Lin-csi–ig. A zen főbb iskolái és módszereik. A zen négy alapelve. A zen, mint a japán kultúra élő hagyománya.
12. A vadzsrajána nézetei. A kínai és japán vadzsrajána. A buddhizmus tibeti elterjedése. A tibeti buddhizmus négy fő iskolája. A szahadzsajána és a Kálacsakra-rendszer. A tantrizmus szintjei és a saktizmus.
13. Az Úton haladás szintjei. A vadzsrajána eszközei, módszerei. A bódhiszattva előrejutása a páramiták megvalósításával a 10 bhúmi szintjein.
14. A buddhista kozmológia. Kozmográfia és kozmológia a Buddhánál. A létsíkok és a meditáció szintjei. Kozmosz és mandala a mahájánában. Az öt Tathágata. Az ember, mint pszicho-kozmológiai rendszer. Összefoglalás. A szimbolizmus, transzcendencia, absztrakció és az Abszolút fogalmai. A hínajána és a mahájána összevetése.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

dhamma, dharma, dharmatā, svabhãva, lakšana, oeùnya, oeùnyatã, nirvãýa, lokadhãtu, dharmadhãtu, bodhicitta, bodhisattva, pãramitã, bhùmi, vidyã, prajòã, upãya, trikãya, tathãgata

Forrás: 

Tipitaka, Tripitaka

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Agócs Tamás: Az éntelenség logikai bizonyítása. In: Buddhista logika. Történelem és kultúra, 12. füzet. Bp., 1995
2. Fehér Judit: A buddhista középút filozófiája. In: Tibeti buddhista filozófia. Történelem és kultúra, 11. füzet. Bp., 19943. Hamar Imre: A „csak-tudat” buddhista iskola tantételei. In: Tibeti buddhista filozófia. Történelem és kultúra, 11. füzet. Bp., 1994
4. Csikó, Komacu: A békéhez vezető út. Bp., 1999
5. Németh Norbert: A buddhizmus eszméi. Debrecen, 2005
6. Porosz Tibor: Lótusz szútra. Bp., 1995
7. Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. Bp., 2000
8. Porosz Tibor: A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda buddhizmus szakszavai. Bp,, 2012
9. Porosz Tibor: Rejtett dimenziók a buddhizmus vizuális gondolkodásában. Keréknyomok, 2014/8. sz.; pp. 109-152.
10. Skilton, A.: A buddhizmus rövid története. Bp., 1997
11. Végh József: A pramána buddhista fogalma, avagy a buddhista megismerés tudománya és gyakorlata. In: Szubjektív tudás – objektív tudomány. Bp., 2009

Ajánlott irodalom: 

1. Anacker, St.: Seven Works of Vasubandhu. The Buddhist Psychological Doctor. Delhi, 1994
2. Batchelor, St.: A Guide to the Bodhisattva’s Way of Live. (Śāntideva: Bodhicaryāvatāra). Dharamsala, 1979
3. Cowell, E.B.: Buddhist Mahayana Texts. Delhi, 1990
4. Garma C.C. Chang: A Treasury of Mahāyāna-Sūtras. Selections from the Mahā-ratnakūta-Sūtra. Pennsylvania–London, 1983
5. Hirakawa, A.: A History of Indian Buddhism. Delhi, 1993
6. Hurvitz, I.: Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma. New York, 1976
7. Kalupahana, D.J.: A History of Buddhist Philosophy. Continuities and Discontinuities. Honolulu, 1992
8. Snellgrove, D.: Indo-Tibetan Buddhism. Boston, 1987
9. Thurman, R.A.F.: The Holy Teaching of Vimalakīrti. Delhi, 1991
10. Williams, P.: Mahāyāna Buddhism. London, 1989