Vallási és filozófiai alapismeretek 2. (Bevezetés a vallástörténetbe)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 2. (Bevezetés a vallástörténetbe)
Tárgykód: 
A2-B602
Tárgykód (esti): 
A2-E-B602
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tárgy megalapozza a buddhizmussal, és annak bármilyen formájával, mint vallással való foglalkozást. Az általános valláselméleti keretével megteremti a vallások közötti eligazodást.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A kritikai elemző gondolkodás fejlesztése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A vallással kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Képesség az egyes vallási jelenségek összefüggés rendszerének feltárására.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A vallástörténet jelenségei kapcsán való biztos tájékozódás képessége. A területhez kapcsolódó könyvtári és elektronikus szakirodalmi források önálló feldolgozása. A rutin szakmai problémák beazonosítása, és értékelése.

Tartalom: 

A kurzus bevezetést kíván nyújtani a vallásokkal való tudományos foglalkozásokba. Végigveszi a használatos alapfogalmakat, és a vallástudomány nagy elméleteit, a vallástörténet, vallásszociológia, vallásantropológia, valláspszichológia tárgyköréből.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Esti képzés esetében is; a témakörök az oktatás során ebben az esetben összevonódnak.

1. A religio és a vallás szó etimológiája. Az egyetemes vallásfogalom hiánya az antik nyelvekben. Egyes valláselnevezések (hinduizmus, buddhizmus) problematikussága.
2. A vallás-meghatározások két típusa: a) szubsztantív, b) funkcionalista (E. B. Tylor, E. Durkheim, M. E. Spiro, C. Geertz, M. Müller, H. Spencer, K. Rahner, J. M. Yinger). A vallás meghatározás nehézségei. A szent, természetfeletti, emberfeletti, empíria-feletti fogalomhasználat nehézségei (E. E. Ewans-Pritchard, J. Goody, R. Robertson, R. Horton). A vallás definiálhatatlansága (M. Weber, S. F. Nadel, W. James). Klasszikus vallásdefiníciók: Schleiermacher, Hegel, M. Müller, E. B. Tylor, E. Durkheim, Leeuw, A. R. Radcliff-Brown, R. Horton, W. James, Jack Goody, H. v. Glasenapp, J. M. Jinger, R. Robertson, K. Rahner, C. Geertz.
3. Klasszikus vallásdefiníciók: Schleiermacher, Hegel, M. Müller, E. B. Tylor, E. Durkheim, Leeuw, A. R. Radcliff-Brown, R. Horton, W. James, Jack Goody, H. v. Glasenapp, J. M. Jinger, R. Robertson, K. Rahner, C. Geertz.Vallástipológia.
4. A vallástörténet legfontosabb alapfogalmai: teizmus, monoteizmus, politeizmus, henoteizmus (M. Müller), monolátria, panteizmus (J. Toland), panenteizmus (A. N. Whitehead, Charles Hartshorne), deizmus (J. Locke, I. Newton, Voltaire), fideizmus (A. Sabatier, E. Ménégoz), ateizmus (elméleti, gyakorlati, gyenge, erős),
5. A vallásetnológia alapfogalmai: animizmus (E. B. Tylor), animatizmus (R. R. Marett), totemizmus (John Ferguson McLennan, Fr. Boas, A. R. Radcliffe-Brown), zoolatria, őskultusz, fetisizmus (Ch. de Brosses, A. Comte), tabu (J. Cook, J. G. Frazer), mana-hit, revival (E. B. Tylor), survival (E. B. Tylor), akkulturáció, inkulturáció.
6. A vallásszociológia alapfogalmai: szocializáció, adaptáció, szegregáció, asszimiláció. A vallás keletkezésének antropológiai elméletei: E. B. Tylor dolgozta ki, majd H. Spencer módosítgatta. J. G. Frazer új elmélete.
7. A prelogikus gondolkodás (L. Lévy-Bruhl).
8. Freud valláselmélete és etnológiai bírálata.
9. Funkcionalista vallásmagyarázat (B. Malinowski, A. R. Radcliffe-Brown).
10. A vallás, mint kulturális rendszer (C. Geertz).
11. A vallás, mint kompenzáció (R. Stark, W. S. Bainbridge).
12. Mágia (J. G. Frazer, É. Durkheim, S. F. Nadel, R. Horton, J. Skorupski, R. Firth, C. Lévi- Strauss).
13. Mítoszelméletek (G. Vico, J. G. Herder, Fr. Schelling, M. Müller, E. Cassirer, E. B. Tylor, B. Malinowski, C. Lévi-Strauss, M. Eliade).
14. Egyház, felekezet és szekta problémája (E. Troeltsch, Niebuhr, L. Pope, M. Yinger, B. Wilson, W. Stark). A szekularizáció kérdésköre (R. N. Bellah, L. Shiner, P. Berger, B. Wilson, D. A. Martin).

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

teizmus, monoteizmus, politeizmus, henoteizmus, monolátria, panteizmus, panenteizmus, deizmus, fideizmus, ateizmus, animizmus, animatizmus, totemizmus, zoolatria, őskultusz, fetisizmus, tabu, mana-hit, revival, survival, akkulturáció, inkulturáció, szocializáció, adaptáció, szegregáció, asszimiláció

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Írásbeli beszámoló és szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Boglár Lajos 1995. Vallás és antropológia. Budapest: ELTE Szimbiózis
2. Hamilton, Malcolm B. 1998. Vallás, ember, társadalom. Budapest: AduPrint.
3. Meletyinszkij, Jelezar 1985. A mítosz poétikája. Budapest: Gondolat K.

Ajánlott irodalom: 

1. Douglas, Mary 2003. Rejtett jelentések. Budapest: Osiris K.
2. Durkheim, Émile 2004. A vallási élet elemi formái. Budapest: L’Harmattan
3. Eliade, Mircea 2002. Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok. Budapest: Osiris K.
4. Guénon, René 2003. A beavatásról. Debrecen: Kvintesszencia K.
5. Kirk, G. S 1993 A mítosz. Budapest: Holnap K.
6. Leeuw, Gerardus van der 2001. A vallás fenomenológiája. Budapest: Osiris K.
7. Lévi-Strauss, Claude 2001. Strukturális antropológia I-II. Budapest: Osiris K.
8. Mauss, Marcell 2000. Szociológia és antropológia. Budapest: Osiris K.
9. Radcliff-Brown - Alfred Reginald 2004. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Debrecen: Csokonai K.
10. Ries, Julien 2003. A szent antropológiája. A Homo religiosus eredete és problémája. Budapest: Typotex
11. Simon Róbert (szerk) 2003. A vallástörténet klasszikusai. Budapest: Osiris K.
12. Turner, Victor W. 2002. A rituális folyamat. Budapest: Osiris K.
13. Vernette, Jean 2003. Szekták. Budapest: Palatinus K.
14. Voigt Vilmos 2004. A vallási élmény története. Budapest: Timp K.
15. Weber, Max 2005. Vallásszociológia. Budapest: Helikon K.