Buddhista szentirat-ismeret 8. (Kóanok és zen szövegek 2.)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista szentirat-ismeret 8. (Kóanok és zen szövegek 2.)
Tárgykód: 
A2-B408
Tárgykód (esti): 
A2-E-B408
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a főbb zen kóangyűjteményekkel, s ezek szerepét a zen gyakorlatában.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A koanok megértéséhez szükséges rugalmas gondolkodásmód elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A feldolgozott szöveggyűjtemények tartalmának alapos ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Szemléletváltásra való képesség.

Tartalom: 

A zen buddhizmus alapvető kóangyűjteményeinek, a leggyakrabban használt szútrák és néhány ismertebb zen szöveg megismertetése. A zen gyakorlatában alkalmazott kóan tanítási módszer megismertetése, és szempontok a zen szövegek olvasásához, megértéséhez. Szemelvényeket ragadunk ki a zen irodalomból (annak ellenére, hogy a zen nem támaszkodik az írásokra), és a zen szentirataiból fogunk részleteket tárgyalni. A szútrák közül elsősorban a Szív szútrát fogjuk végigvenni. Áttekintjük a két nagy kóan gyűjteményt: a Nincs Kapu és a Kék Szikla Feljegyzések kóangyűjteményt. Tanulmányozzuk a kóanok szerepét a zen gyakorlatában, a kóanok segítségével való tanítás módszereit. Néhány a szellemi út szempontjából fontos témát elemezünk filozófiai és gyakorlati oldalról egyaránt.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Kjógen embere a fán (NK5): (Miért jött Bódhidharma nyugatról? Mit tennél ebben a helyzetben? Mi olyan, mint ..?)
2. Eltévesztetted a szöveget (NK39): (Buddha ragyogása bevilágítja a világmindenséget? A tudós helyesen látja a világot? Mit tévesztett el a szerzetes?)
3. Az álltartófa és az ülőpárna (KSz20): (Mi az álltartófa? Mi az ülőpárna? Mit tennél, ha a mester megütne?)
4. Kaszan üti a dobot (KSz44): (Mi a közelség? Mi a haladás? Ütöd-e a dobot?)
5. Hosszan ülés és elfáradás (KSz17): (Hová ment Bódhidharma? Mi a hosszan ülés? Te miben fáradsz el?)
6. Ummon harangozása (NK16): (Mi a hétrészes köntös? A világ tényleg hatalmas és tágas? Te mit veszel fel a harang szavára?)
7. Hjakudzsó és a vadkacsa (KSz53): (Mit vett észre Hjakudzsó? Mi az orrcsavarás célja? Te mit teszel, ha felhívják a figyelmedet valamire?)
8. Minden nap jó nap (KSz6): (Mi a hónap első fele? Mi a hónap második fele? Neked mit jelent a mai nap?)9. A közönséges tudat az Út (NK19): (Mi az Út? Mi a nem tudás? Téged hogyan akadályoz a tudásod?)
10. Dógo nem akarja megmondani (KSz55): (Az élet és a halál. Miért nem akarta megmondani Dógo? Mit tennél, ha neked nem válaszolnának a kérdésedre?)
11. Továbbjutás a pózna csúcsáról (NK46): (Milyen magas a száz láb magas pózna? Mi a tíz irány? Te hogyan jutnál tovább?)
12. Nanszen egy virágra mutat (KSz40): (Hogy lehet mindennek ugyanaz az eredete? Mi az álom? Te hogyan látod a virágot?)
13. Ummon szezám süteménye (KSz77): (Mi a tanítás, nincs túl a buddhákon? Mi a szezám sütemény? Te mit kérdeznél Ummontól?)
14. Dzsó Dzsóza meghajol (KSz32): (Mi a buddhizmus lényege? Miért pofozta fel Rinzait? Te meghajolsz-e, amikor szükséges?)

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

álltartófa, ülőpárna, közelség, haladás, stb a vizsgált szövegekben előforduló szakkifejezések

Forrás: 

Kjógen embere a fán (NK5); Eltévesztetted a szöveget (NK39); Az álltartófa és az ülőpárna (KSz20); Kaszan üti a dobot (KSz44); Hosszan ülés és elfáradás (KSz17); Ummon harangozása (NK16); Hjakudzsó és a vadkacsa (KSz53); Minden nap jó nap (KSz6); A közönséges tudat az Út (NK19); Dógo nem akarja megmondani (KSz55); Továbbjutás a pózna csúcsáról (NK46); Nanszen egy virágra mutat (KSz40); Ummon szezám süteménye (KSz77); Dzsó Dzsóza meghajol (KSz32)

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A Moodle rendszeren belül végzett feladatok határidőre való teljesítése.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dobosy Antal 2015. Mahákásjapa mosolya - zen kóangyűjtemény (Tartalmazza a teljes A Nincskapu kóangyűjteményt és a teljes Kék szikla gyűjteményt jegyzetekkel ellátva, és tartalmaz tizenegy kóant a Zen a gyakorlatban című kötetből), A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete

Ajánlott irodalom: 

1. Egyetlen szál virág az egész világ, 365 kóan, Fordította: Szigeti György, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1997. Budapest.
2. Terebess Gábor 1990. Folyik a híd, zen buddhista anekdótakincs, Budapest: Officina Nova
3. Kapujanincs Átjáró, Kínai csan buddhista példázatok, Fordította: Miklós Pál, Helikon, 1987. Budapest