Buddhista meditáció 4. (Samatha és vipasjaná)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 4. (Samatha és vipasjaná)
Tárgykód: 
A2-B304am
Tárgykód (esti): 
A2-E-B304am
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy az alap meditációs eljárások közül a két leglényegibb tudati gyakorlatot a hallgatók megismerjék és tapasztalatokat nyerjenek. Megértsék az összpontosítás jelentőségét (samatha), képesek legyenek a fellépő akadályok esetén az ellenszerek alkalmazására. Végül pedig a kiterjedt, a jelenségek természetét szemlélni képes tudatállapotot képesek legyenek gyakorolni (vipasjaná), mely úgy látja a dolgokat, ahogy azok vannak.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

türelem a gyakorlásban, helyes testtartás és légzés, figyelmen alapuló mentális attitűd annak megértése, hogy azzal gyakorlunk, amink van, a test, a légzés, érzelmek, gondolatok kontrolja, irányítása, a fellépő állapotok felismerése, és önálló kezelése

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tárgy gyakorlati, ami azt jelenti, hogy tapasztalatok megszerzése a cél, és az arra épülő elmélet elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tárgy kompetenciák szempontjából az összpontosítás képességének elsajátítását tűzi ki célul, valamint az így megszerzett jelenlét révén a képességet, a jelenségek mind fogalmi, mind pedig nemfogalmi módon való szemlélésére és az ebből szármató felismerések alap szintű megragadását, megfogalmazását. A hallgatók felismerjék, hogy önmagunk, a világ megismerése szempontjából, továbbá a hétköznapi élet megfelelő végzése szempontjából mennyire jelentős mind az összpontosítás, mind pedig a (kiterjedt tudat révén elérhető) szemlélődés képességének megszerzése.

Tartalom: 

A buddhizmus meditációs rendszereit alapvetően az összpontosítás és a szemlélődés két nagy csoportjába lehet osztani. A kurzus során a hallgatók megtanulnak bánni a gondolataikkal, majd a tudati kontrol alap gyakorlatait sajátítják el, a különféle koncentrációs módszereket. Végül bepillantást kapnak a vipasszaná gyakorlatok világába, ahol a rezzenéstelen tudat az igazságra, a valóságra irányul, felismerve ezzel a dharmák természetét.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezető éberség (szati) gyakorlatok
2. általános Lodzsong (4 gondolat tudati képzés gyakorlata)
3. a 4 pecsét gyakorlata
4. a menedék képzeletgyakorlata
5. a 4 mérhetetlen gyakorlata
6. az ok-okozat 7 ága
7. tonglen gyakorlata8. külső tárggyal végzett összpontosítás
9. belső tárggyal végzett összpontosítás
10. tárgy nélkül végzett összpontosítás
11. folyamatokra való összpontosítás (tib.: siné)
12. a felszabadulás három kapujának gyakorlata (tib.: lhatong)
13. Dzsu Mipham gyakorlata az öntermészet hiányára
14. az üresség 5 szintjének lényegi gyakorlata

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

szati, szamatha, vipasszaná, lodzsong, bódhicsitta, tonglen, Menedék, Négy Mérhetetlen, Négy Pecsét

Forrás: 

AN 4.170. Yuganaddha Sutta: In Tandem Majjhima Nikāya III 5. 9 (151.). Piṇḍapātapārisuddhasuttaṃ; Samādhirāja Sūtra, Samdhinirmocana Sūtra)

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Az órákon való aktív részvétel. A hiányzások száma legfeljebb 3 óra lehet.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Amipa Láma 1990. A lótusz megnyitása, Orient pressz
2. Tibeti-magyar Dharma szótár, Karma Ratna Dargye ling, 1999.
3. Agganyani, Dr. Nandamālābhivaṃsa 2006. Samatha and Vipassanā

Ajánlott irodalom: 

1. Őszentsége, a Dalai Láma 2004. A bölcsességszem felnyitása, Budapest: Édesvíz
2. Ven. Khenpo Tsultrim 1997. A buddhista ürességmeditáció fokozatai, Orient Press