Ind filozófia 2. (Darsana)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Ind filozófia 2. (Darsana)
Tárgykód: 
A2-B212
Tárgykód (esti): 
A2-E-B212
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az indiai filozófiai gondolkodás megismertetése a hallgatóval annak érdekében, hogy a buddhizmusra gyakorolt hatásokat képes legyen felismerni.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A kapcsolódó szakirodalmak alapos ismerete, önálló kutatómunka végzése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató ismeri a klasszikus hindu filozófiai iskoláinak (darsanák) legfontosabb tanításait, kölcsönhatásukat a buddhista gondolkodással.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató eligazodik a darsana iskolák tanaiban, ismeri azok legfontosabb fogalmait.

Tartalom: 

A kurzus ismerteti a klasszikus hindu filozófia kialakulását, áttekinti az eredetükről vallott különféle (hagyományos, tudományos stb.) elképzeléseket. A szövegek társadalmi, kulturális hátterének ismerete a mélyebb megértést szolgálja. Alapművekként a Jóga-szútra, a Szánkhja-káriká, a Vaisésika-szútra, a Nyája szútra, illetve a Brahma-szútra idevágó szöveghelyeit tartalmazza.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. India története, vallási-kulturális élete a Kr.u. első öt évszázadban
2. Mi a darsana?
3. A vaisésika alapkategóriái
4. A njája alapkategóriái
5. Arisztoteliánus, hindu és buddhista logika.
6. A nyolctagú jóga
7. A jóga-etika a gyakorlatban
8. A jóga-meditáció
9. A Természet és az egyéni lélek dualitása a szánkhjában
10. A természet kibomlása
11. A védánta gyökerei
12. Dvaita és advaita védánta
13. A hat darsana egymással való összevetése
14. A darsana-filozófia és a Buddha-Dharma

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

darsana, purusa, prakriti, guna, vaisésika, njája, pramána, praméja, számánja, visésa, pratjaja, dvaita, advaita, avajava, váda

Forrás: 

Jógaszútra, Szánkhja-káriká, Njája-szútra, Vaisésika-szútra, Takács László fordításai alapján.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Patandzsali: Az igázás szövétneke, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1994.
2. Ísvarakrisna: A Számvetés megokolása, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1994.
3. Gótama: A logika szövétneke, A Tan Kapuja Főiskola, Budapest 1992.
4. Kanáda: A megkülönböztetés szövétneke (kézirat)

Ajánlott irodalom: 

1. Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története, Osiris Kiadó, 2006
2. Eliade, Mircea: A Jóga, Merhavia Kft., 2005
3. Baktay Ervin: India művészete, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1981
4. Sankara: A Brahma-szútra magyarázata (Ruzsa Ferenc fordítása), Kossuth Kiadó 1996
5. Sankara: A védánta filozófiája, Farkas Lőrinc Imre Kiadó 1996
6. A darsana-alapszövegek bármely világnyelvre való fordítása