Ind filozófia 1. (Upanisadok)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Ind filozófia 1. (Upanisadok)
Tárgykód: 
A2-B211
Tárgykód (esti): 
A2-E-B211
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A buddhizmus kialakulásának idejét közvetlenül megelőző, ill. övező vallási-misztikus világlátás megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A buddhista tanulmányok megalapozása és az indiai kulturális és vallási háttér megismerésén keresztül, a toleráns gondolkodásmód elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató ismeri a kanonizált upanisadok legfontosabb tanításait, fogalmait.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató képes egy upanisad szöveghely értelmezésére, kontextusainak meghatározására, a buddhista tanokkal való összevetésére.

Tartalom: 

A kurzus betekintést nyújt az upanisadok keletkezésének történetébe, áttekinti az eredetükről vallott különféle (hagyományos, tudományos stb.) elképzeléseket. A szövegek társadalmi, kulturális hátterének ismerete a mélyebb megértést szolgálja. A legalaposabban vizsgált szöveg a későbbi védánta filozófia alapját képező Brihadáranjaka upanisad.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A bráhmanizmus kultúrája
2. A bráhmanista kor hitvilága, vallási processzusai
3. A védikus irodalom szerkezete
4. A jadnya
5. az upanisadok korszakolása, a mágikus-misztikus ill. az aszketikus periódus
6. Teremtésmítoszok az upanisadokban
7. Az istenkép változása (Varunától a Brahmanig)
8. A tanító-tanítvány kapcsolat – Szatjakáma története
9. A Brahman és az átman tana Jadnyavalkja filozófiájában
10. A szat-aszat teremtés kérdése a Cshándógja upanisadban
11. Az öt prána (Prasna upanisad)
12. A jóga (és szánkhja) gyökerei
13. Ísvara, az istenkép újabb változása
14. A Buddha-Dharma és az upanisad tanok összevetése

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

véda, jadnya, átman, Brahman, prána, jóga, reinkarnáció, Ísvara

Forrás: 

Tenigl-Takács László: Upanisadok, Damaru Kiadó, 2014

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Szóbeli vizsga a félév végén.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Vekerdi József 1987. Titkos Tanítások (upanisad fordítás), Budapest: Helikon
2. Pál Dániel 2013: A klasszikus upanisadok, Irodalmi Jelen
3. Tenigl-Takács László 2014. Upanisadok, Damaru Kiadó
4. Skilton, Andrew 2013. A buddhizmus rövid története, Damaru Kiadó

Ajánlott irodalom: 

1. Tenigl-Takács László 1997. India története, TKBF
2. Az upanisadok bármely világnyelven való fordítása