Buddhista filozófia 5. (Madhjamaka)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 5. (Madhjamaka)
Tárgykód: 
A2-B205m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B205m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A „középút” (madhjamaka) eszméjének megismertetése a hallgatóval, rávilágítva az életvitelbeli és gondolkodásbeli végletek kerülésének a fontosságára a buddhista hagyomány egészében.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Ráébredés arra, hogy a mahájána buddhizmus, s ezen belül a madhjamaka (középút) „ürességtana” (súnjatá) töretlen, szerves folytatása a Buddha eredeti tanításainak. Megértése annak, hogy a fogalmi, gondolati belátás, az elmélet nélkülözhetetlen alapja a gyakorlatnak, s az „üresség” szemlélete – ha helyesen értjük – nem mond ellent az alaptanításoknak.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Az indiai madhjamaka bölcseletnek az ismerete a gyökérmester Nágárdzsuna művei és elsősorban a prászangika mádhjamika mesterek (pl. Buddhapálita, Csandrakírti) kommentárjai alapján.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató képes átlátni és ismertetni a madhjamaka világszemlélet lényegi pontjait annak kulcsfogalmaira összpontosítva, belátja a középút követésének a fontosságát, mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

Tartalom: 

A tanegység célja az indiai mahájána buddhizmus egyik legfontosabb és legkorábban létrejött irányzatának, a madhjamaka iskola eszmerendszerének a bemutatása az iskola-alapító Nágárdzsuna (c. 150), közvetlen tanítványa, Árjadéva és a tibetiek által prászangika-mádhjamikaként számon tartott Buddhapálita (c. 470-540), Csandrakírti (c.600-650) bölcseletének ismertetésével, legfőbb műveiktartalmának, felépítésének alapos elemzésével. A kurzus röviden kitér a madhjamaka iskola későbbi alosztályai, a prászangika- illetve a szvátantrika-mádhjamika gondolatrendszer főbb formális logikai különbségeire és a madhjamaka hermeneutika jellemzőire is.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A madhjamaka helye a buddhista filozófiában, irodalomban. Kronológia. A madhjamaka és a többi filozófiai álláspont, más iskolák.
2. A madhjamaka filozófia előzményei és gyökerei a Páli kánonban. A középút és a végletek jelentése; létezés véglete – nemlétezés véglete (sz. asztitá-násztitádristi), a megsemmisülés nézete – az örökkévalóság nézete (uccshédaváda–sásvataváda), a túlértékelés véglete – az aláértékelés/tagadás véglete (szamárópánta–apavádánta). A két igazság: szamvriti-szatja, paramártha-szatja stb…
3. Az Abhidharma iskolák legfontosabb tantételei. Mátriká és buddhavacsana. A dharmák és osztályozásuk. Pudgalanairátmja – dharmanairátmja.
4. Nágárdzsuna élete és kora – szellemi és fizikai környezete. A kínai és a tibeti források. A korabeli tökéletes bölcsesség: a pradnyápáramitá-szútrák. Árjadéva. Szvabhávavádinok és nihszvabhávavádinok. Dharmasúnjatá, pudgalasúnjatá. A bódhiszattva-ideál.
5. Nágárdzsuna művei. Fő témái és azok csoportosítása. A madhjamaka kommmentár-irodalma. Praszanga és szvatantra.
6. A Múlamadhjamaka-káriká fejezetei, témakörei. A mangalaslóka nyolc tagadása. Pradnyá és karuná.
7. A MMK részletes vizsgálata 1. (IV.) A halmazok vizsgálata. A halmazok a vikalpa – prapanycsa viszonylatban. (X.) A tűz és a tüzelő vizsgálata.
8. A MMK részletes vizsgálata 2. (IX.) Az eleve létező vizsgálata. (XVIII.) Az én vizsgálata.
9. A MMK részletes vizsgálata 3. A függésben keletkezés tizenkéttagú láncolata és az egyetemes függő lét: pratítjaszamutpáda. Ok-okozat és üresség. Okság és feltételek – kölcsönössség. Az ürességmeditációk.
10. A MMK részletes vizsgálata 4. A négy nemes igazság. A négy nemes igazság érvei a nihilizmus ellen. Nágárdzsuna jellegzetes érvelésmódjai.
11. Összefoglalás: az üresség. Az üresség szinonimái és különböző aspektusai. Nem-állító tagadás (praszadzsja-pratisédha), minden nézettől való üresség (dristisúnja). A nirvána és szamszára viszonya.
12. „Az ellenvetések megsemmisítése” (Vigrahavjávartaní)
13. A „Baráti levél” (Suhrillékkha) és a „Drágakőfüzér” (Ratnávalí). Nágárdzsuna morálfilozófiája.
14. Nágárdzsuna és Buddha beszédei. Módszer (upája) és bölcsesség (pradnyá). A bölcsesség 3 szintje, a megkülönböztető fogalmi gondolkodás és okfejtés szoteriológiai jelentősége.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

madhjamaka, mádhjamika, asztitá–násztitá-anta, uccshéda-váda – sásvata-váda, szamárópánta – apavádánta, szamvriti-szatja, paramártha-szatja, pudgalanairátmja – dharmanairátmja, dharmasúnjatá - pudgalasúnjatá, praszanga – szvatantra, pradnyá és karuná, vikalpa – prapanycsa, klésa, praszadzsja-pratisédha, néjártha – nítártha, illúzió (májá), nágárdzsuna, vigrahavjávartaní, szuhrillékkha, ratnávalí, morálfilozófia stb.

Forrás: 

Nágárdzsuna: Pradnyánáma Múlamadhjamakakáriká (A középút alapversei, a Bölcsesség nevezetű), Vigrahavjávartaní (Az ellenvetések megsemmisítése), Szuhrillékha (Baráti levél), Ratnávalí (Drágakőfüzér), Buddhapálita: Buddhapálita Múlamadhjamakavritti, Csandrakírti: Praszannapadá

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A félév közepén egy házidolgozat (maximum 5 oldal) a főbb szakszavak elsajátításáról, megértéséről. Szóbeli vizsga a félév végén.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Fehér Judit 1997: Nágárdzsuna, a mahájána buddhizmus mestere, Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó (1. kiadás), 2001. (2. kiadás)
2. Fehér Judit 2005: Neyārtha és nītārtha tanítások a madhyamaka hagyomány alapján. lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje értelmezése. In: Birtalan Ágnes – Rákos Attila (eds): Bolor-un Gerel. The Crystalsplendour. Essays Presented in Honour of Professor Kara György's 70th Birthday. Vol. I-II. Budapest, ELTE Department of Inner Asian Studies, Vol. I. pp. 273 293. Kötelező csak a bevezető: pp. 279-282!
3. Fehér Judit 2002. Ki az igazi mādhyamika? (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója). In: Keletkutatás, 1996/ősz –2002/tavasz, pp. 35-54.
4. Fehér Judit 1997: A buddhista középút filozófiája, Buddhapálita: Múlamadhjamakavritti. In: Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia, Válogatta, fordította és kommentálta: Agócs Tamás, Fehér Judit, Hamar Imre, Horváth Z. Zoltán, Történelem és kultúra 11, Budapest, 1994 (1. kiadás), 1997 (2. kiadás), Balassi Kiadó, pp. 7 - 58.

Ajánlott irodalom: 

1. Hopkins, J. 1980: Compassion in Tibetan Buddhism, London, Rider
2. Lindtner, Chr. 1982: Nagarjuniana. Denmark, Gylling, Narayana Press
3. Ruegg, D. S. 1981: The Literature of the Madhyamaka Scool of Philosophy in India. Wiesbaden, Otto Harrassowitz
4. Westerhoff, J. 2009: Nagarjuna’s Madhyamaka, A Philosophical Introduction. Oxford, University Press