Buddhista filozófia 4. (Ismeretelmélet)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 4. (Ismeretelmélet)
Tárgykód: 
A2-B204m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B204m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a buddhista ismeretelmélet (pramána) alapvető fogalmaival, a két igazság, a kétféle mérvadó megismerés, az érzékelés, a fogalomalkotás és a következtetés tanaival, valamint a kizárásos megkülönböztetés (apoha) elméletével.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A mahájána megértéséhez szükséges filozofikus gondolkodás kialakítása

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A buddhista ismeretelmélet mélyebb megértése, az alapvető fogalmak feldolgozó jellegű, részletes megtárgyalása és összevetése a nyugati ismeretelméletekkel és a modern pszichológia észlelésről és fogalomalkotásról alkotott felfogásával.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A résztvevők kiselőadást tartanak egy általuk választott témakörből.

Tartalom: 

A hétköznapi és a végső igazság feltárása az általános jegyű tárgyak és az önjegyű tárgyak megkülönböztetése révén.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A gondolkodás és a megismerés
2. A létezők osztályai
3. A formák
4. A tudat, tudati tényezők, tudathoz nem kötött tartam
5. A négy pecsét
6. A függő keletkezés
7. Az okok, feltételek, okozatok
8. A két igazság
9. Az önjegyű tárgy és az érzékelés
10. Érzékszervi és elmebéli érzékelés
11. Önmegismerő és jógi érzékelés
12. A fogalomalkotás, önjegyű tárgy, a gondolat tárgyai
13. A negatív jelenségek, Dharmakírti magyarázata
14. Sántaraksita elmélete

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

buddhista ismeretelmélet (pramána) a két igazság, a kétféle mérvadó megismerés, az érzékelés, a fogalomalkotás, a következtetés, a kizárásos megkülönböztetés (apoha)

Forrás: 

Páli Kánon: Abhidhamma-pitaka, a szarvasztivádinok Abhidharma művei

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Írásbeli teszt a félév végén.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Agócs, Tamás, 2002. Buddhista ismeretelmélet. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola. (főiskolai jegyzet)

Ajánlott irodalom: 

1. Dreyfus, Georges B. J. 1993. Recognizing Reality – Dharmakirti’s Philosophy and Its Tibetan Interpretations. Albany, New York: SUNY Press.
2. Fehér, Judit, 1990. „Az indiai buddhista logika rövid áttekintése.” Magyar Filozófiai Szemle XXXIV/5–6: 463–471.
3. Fehér Judit — Horváth Zoltán (szerk.) 1995. Buddhista logika (Történelem és Kultúra 12.) Budapest: MTA—Balassi.
4. Scherbatsky, F.T. 1930. Buddhist Logic I–II. New York: Dover.