Buddhista filozófia 3. (Abhidhamma)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 3. (Abhidhamma)
Tárgykód: 
A2-B203
Tárgykód (esti): 
A2-E-B203
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgatók megismerkednek a buddhista filozófia és eszmetörténet legátfogóbb és legalaposabb elemző módszerével, s e módszer révén az elemzések feltárják a Buddha alapvető tanításainak filozófiai dimenzióit.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Rendszerszintű gondolkodás elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgató ismeri és összefüggéseiben is értelmezni tudja a Buddha legfontosabb alaptanításait, képes elhelyezni azokat a korabeli vallási gondolkodásban. Ismeri az alaptanok theraváda szerinti abhidhamma-értelmezését.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató a páli kánon bármely szövegében képes felismerni és értelmezni a kurzus során előadott és feldolgozott alaptanításokat. Elsajátítja a legfontosabb alapfogalmak páli ill. szanszkrit terminusait. Képes az alaptanítások abhidhamma-szerinti kifejtésére.

Tartalom: 

A kurzus alapvetőn a páli kánon szövegeire, illetve az azokból kiválasztott szemelvényekre építkezik.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A három ismérv, A Négy Nemes Igazság , A Nyolcrétű Nemes Ösvény
2. A függő keletkezés, az öt léthalmaz
3. A pradzsnyá – síla – szamádhi kapcsolata
4. A az elmélyedés (dhjána) gyakorlata és fokozatai
5. A fegyelem (vinaja) és a Tan (dharma) kapcsolata
6. A hat tudat (vinnyána) és a manasz
7. Az abhidhamma episzemológiai koncepciója
8. Tudattényezők és gyökérokok
9. A megtisztulás fokozatai (a folyamba-lépett-től az arhat állapotáig)
10. Életmód-praxis-elmélyedés
11. A reinkarnáció abhidhammisztikus koncepciója
12. Az abhidhamma kozmogóniai képzetei (a hat világ)
13-14. Az abhidhamma és a buddhizmus más iskolái

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

buddha, dharma, szangha, laksana, satja, pradnyá, síla, szamádhi, szkandha, pratítja szamutpáda, ahímszá, szatja, asztéja, brahmácsárja, dhjána, szamádhi, szmriti, bódhi,
szamszára, nirvána, abhidhamma, vedaná, szannyá, szankhárá, csitta, vászaná, attáditthi, upádána, tanhá, szótápanna, szakkadágámi, anágámi, arahant.

 

Forrás: 

A páli kánon magyarul megjelent, illetve főiskolai jegyzetként fellelhető szövegei

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Az Abhidamma szakkifejezések alapos ismerete, egymáshoz való viszonyuk átlátása. Szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Tenigl-Takács 1994. A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Jegyzete,
2. Porosz Tibor 2014. Buddhista lexikon, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
3. Porosz Tibor 2000. A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
4. Lama Anagarika Govinda 1992. A buddhista filozófia lélektani attitűdje, Budapest: Orientpress

Ajánlott irodalom: 

1. A Tipitaka teljes, angol illetve német nyelvű szövege az interneten (váltakozó weboldalakon)