Mahájána buddhizmus 4. (Zen szeminárium 2.)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mahájána buddhizmus 4. (Zen szeminárium 2.)
Tárgykód: 
A2-B-ZE204m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-ZE204m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A zen kolostori és világi életforma
hátterének megismerése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az előadói készség fejlesztése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A kurzus teljesítése után a hallagtók tisztában lesznek a a zen buddhizmus forradalmi szerepével a dogmatikussá vált vallásos buddhizmus korszakában, a kóanok szerepével a zen gyakorlatában.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatók képesek lesznek felismerni a zen buddhista iheletettségű művészeti alkotásokat, önálló véleményalkotásra azok keletkezési hátteréről.

Tartalom: 

A szemináriumon a zen buddhizmus szellemi hátterével foglalkozunk. Mennyiben volt a zen buddhizmusnak forradalmi szerepe a dogmatikussá vált vallásos buddhizmus korszakában, és hol a helye a mai modern világ kulturális és szellemi körülményei között. Foglalkozunk továbbá a hagyományosan a zen buddhizmushoz kapcsolódó zen művészetekkel és ezek szellemi hátterével, azok mai világszemléletre és gondolkodásra gyakorolt hatásaival. Szemelvényeket ragadunk ki a zen irodalomból (annak ellenére, hogy a zen nem támaszkodik az írásokra), és a zen szentirataiból fogunk részleteket tárgyalni. Meditáció a buddhizmusban és a zenben. A meditáció gyakorlata. Élet a zen
kolostorokban. Megemlítjük a nagy kóan gyűjteményeket, tanulmányozzuk a kóanok szerepét a zen gyakorlatában és a kóanok segítségével való tanítás módszereit. Néhány a szellemi út szempontjából fontos témát elemezünk filozófiai és gyakorlati oldalról egyaránt.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A közösség szerepe a szellemi fejlődésben.
2. A zen négy alapelve
3. A tudományos gondolkodás és a zen.
4. A vallásos gondolkodás és a zen.
5. A zen művészetek.
6. A virágrendezés.
7. A kertművészet.
8. A teaszertartás.
9. A harci művészetek: íjászat, kardművészet, búdó.                                                                                                                                                                                  10. Szumi-e festészet.
11. Zen költészet: haiku verselés.
12. A nó színház.
13. A zen Magyarországon
14. A meditáció, a tudat művelése

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

a zen négy alapelve, tudományos és vallásos gondolkodás és a zen, zen művészetek, kertművészet, teaszertartás, harcművészetek, nó színház, szumi festészet

Forrás: 

Dobosy Antal: A fehér selyemszál hossza – Zen szöveggyűjtemény

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A kiadott témákból 20 perces előadások megtartása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dobosy Antal 2014. A fehér selyemszál hossza – Zen szöveggyűjtemény, jegyzet, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2. Seung Sahn 2008. A zen iránytűje, Budapest: Cartaphilus Könyvkiadó

Ajánlott irodalom: 

1. Kapujanincs Átjáró, Kínai csan buddhista példázatok, Fordította: Miklós Pál, Helikon, 1987. Budapest
2. Terebess Gábor 1990. Folyik a híd, zen buddhista anekdótakincs, Budapest: Officina Nova
3. Szigeti György 2004: Naparcú Buddha, A zen szellemisége és gyakorlata – A Tan Kapuja, Paradigma könyvek, Budapest: Vizsom Kiadó