Mahájána buddhizmus 2. (Zen szeminárium 1.)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mahájána buddhizmus 2. (Zen szeminárium 1.)
Tárgykód: 
A2-B-ZE202
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-ZE202
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgatók a kurzus során megismerkednek a zen buddhiszmus szellemi hátterével, helyével a mai modern világ kuturális és szellemi körülményei között. Ezen kívül megismerik a zen buddhizmushoz kapcsolódó művészeteket is.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A kapcsolódó alapfogalmak elsajátítása. A szertartási eszközök megismerése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A zen buddhizmus tanulmányozása után a hallgatók kellő ismeretekkel rendelkeznek a zen buddhizmushoz kapcsolódó művészetekkel, s ezek szellemi hátterével, s azok világszemléletre és gondolkodásra gyakorolt hatásairól.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatók képesek zen meditációs gyakorlatok végzésére, kóanok szerepének elemzésére a zen gyakorlatában.

Tartalom: 

A szemináriumon a zen buddhizmus szellemi hátterével foglalkozunk. Mennyiben volt a zen buddhizmusnak forradalmi szerepe a dogmatikussá vált vallásos buddhizmus korszakában, és hol a helye a mai modern világ kulturális és szellemi körülményei között. Foglalkozunk továbbá a hagyományosan a zen buddhizmushoz kapcsolódó zen művészetekkel és ezek szellemi hátterével, azok mai világszemléletre és gondolkodásra gyakorolt hatásaival. Szemelvényeket ragadunk ki a zen irodalomból (annak ellenére, hogy a zen nem támaszkodik az írásokra), és a zen szentirataiból fogunk részleteket tárgyalni. Meditáció a buddhizmusban és a zenben. A meditáció gyakorlata. Élet a zen kolostorokban. Megemlítjük a nagy kóan gyűjteményeket, tanulmányozzuk a kóanok szerepét a zen gyakorlatában és a kóanok segítségével való tanítás módszereit. Néhány a szellemi út szempontjából fontos témát elemezünk filozófiai és gyakorlati oldalról egyaránt.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A zen helye a buddhizmusban.
2. A zen mint meditációs iskola
3. A zen keletkezése és története. Bódhidharma.
4. A hagyomány szerepe.
5. A mester és a tanítvány kérdése.
6. A tudat szabadsága.
7. Az üresség a zen buddhizmusban.
8. A szív szútra.
9. A tíz bika történetek.
10. Síva 112 útja.
11. A zen szertartások jelentősége.12. Zen mesterek élete és munkássága.
13. Mi a megvilágosodás.
14. Az öt buddhista fogadalom.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

zen, zen meditáció, bódhidharma, tudat szabadsága, Szív szútra, zen szertartások, megvilágosodás

Forrás: 

A fehér selyemszál hossza – Zen szöveggyűjtemény

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Évközi feladatok teljesítése, 20 perces előadások megtartása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Dobosy Antal 2014. A fehér selyemszál hossza – Zen szöveggyűjtemény, jegyzet, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2. Miklós Pál 1978. A Zen és a művészet, Gyorsuló idő sorozat, Budapest: Magvető Kiadó

Ajánlott irodalom: 

1. Kapujanincs Átjáró, Kínai csan buddhista példázatok, Fordította: Miklós Pál, Helikon, 1987. Budapest
2. Terebess Gábor 1990. Folyik a híd, zen buddhista anekdótakincs, Budapest: Officina Nova
3. Szigeti György 2004. Naparcú Buddha, A zen szellemisége és gyakorlata A Tan Kapuja, Paradigma könyvek, Budapest: Vizsom Kiadó