Tibeti buddhizmus 4. (Tibeti filozófia 2.)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tibeti buddhizmus 4. (Tibeti filozófia 2.)
Tárgykód: 
A2-B-TI204
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-TI204
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tibeti buddhizmus egységét és sokszínűségét megtapasztalva a hallgatók közvetlenül érzékelik a buddhista hagyományok egységét, és ezen belül az elmélet és a gyakorlat szétválaszthatatlanságát a Buddha hagyományán belül.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Önzetlen elfogadása élethelyzeteinknek és emberi viszonyainknak. Belátása annak, hogy az én és a másik felcserélhető. Buddha minden tanítása, azok elsajátításának minden lépése a tetteinket és következményeit felvállaló felelős döntést készíti elő, mind a test, mind a beszéd külső és mind a tudat belső területén.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tibeti buddhista filozófia külső és belső kapcsolatrendszerének átlátása, kulcsfogalmainak ismerete részben következik a korábbi buddhista hagyományokból, részben nem. Ezek éppen a figyelem és az emlékezés segítségével folyton megújuló, hibáit javító, újraértékelő nyitott tudásbázist hoznak létre a tibeti bölcseletet művelőkben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tibeti eredetű szöveg fogalmainak a beazonosítása, a mai hétköznapi szóhasználattól különböző jelentésárnyalatainak a felismerése. A hozzájuk tartozó, jelentésüket kibontó, az információkat életünkbe integráló gyakorlati módszerek technikai szintű ismerete. A hallgatónak a maga szintjén képessé kell válnia ezek közül választani, és a választott szemlélődési vagy tanulási módszert a saját helyzetére adaptálni.

Tartalom: 

A tibeti buddhista filozófia az Indiából Tibetbe került hagyományos kolostoregyetemek programja alapján a mai világi emberek igényeinek és kérdésfelvetéseinek megfelelően próbál buddhista gyakorlatokat és szemléletmódokat segítségül adni. A hagyományos buddhista pedagógia módszereit használva kisebb mennyiségű tudás átadását, gyakorlatba való átültetését és elsajátítását tűzi ki célul. Így egy-egy téma akár két vagy több féléven keresztül is oktatható. Az első, a megvilágosodás önzetlen szándékának (bódhicsitta) a kibontakoztatását mutatja be. A megvilágosodás bennünk rejlő lehetőségének ész felőli („racionális”) és az érzések, tapasztalatok felőli megközelítésével kezdünk. A hagyományos buddhista képzés alapja mindig egy élő szöveghagyomány, jelen esetben a Harminchét bódhiszattva gyakorlat, Thogme Szangpó szövege. Ennek első felét közelítjük meg a szövegelemzés indo-tibeti és modern (pl. hermeneutikai) módszereivel.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Az alapmű, a 37 bódhiszattva gyakorlat 2. félévében tárgyalt versei és témái (az első félév folytatása, a szövegstruktúrát ebben a félévben ismerik meg a hallgatók.):

1. A megvilágosodás kibontakoztatására irányuló szándék (bódhicsitta-fogadalom). A megvilágosodás lehetőségének a kibontakoztatása (bódhiszattva-fogadalom). A viszonylagos, feltételektől függő bódhicsitta. Az én és a másik felcserélése meditációban (11)
2. A meditációk után tapasztalható zavaró körülmények átalakítása előre vivőkké. Hogyan tanuljuk meg azt a négy dolgot utunk során felhasználni, amelyet nem szeretnénk, hogy bekövetkezzenek. Hogyan hasznosítsuk az úton a veszteségeinket? (12)
3. Hogyan hasznosítsuk az úton szenvedéseinket? (13) Hogyan hasznosítsuk az úton a tiszteletlenséget? (14) Hogyan hasznosítsuk az úton a becsmérlést? (15)
4. Hogyan tanuljuk meg a következő két dolgot, amelyet nehezen tudunk elviselni, utunk során felhasználni? Hogyan hasznosítsuk az úton a rosszat, azzal hogy jóként adjuk vissza? (16) Hogyan hasznosítsuk az úton a megalázást, a sértést? (17) Hogyan tanuljuk meg utunk során a veszteséget és a jólétet hasznosítani? Hogyan hasznosítsuk az úton a veszteséget? (18) Hogyan hasznosítsuk az úton a jólétet? (19)
5. Hogyan tanuljuk meg a haragot és a vágyat Buddha útján felhasználni? Hogyan hasznosítsuk az úton a haragot? (20) Hogyan hasznosítsuk az úton a vágyat (21)
6. A végső bódhicsitta. A mindenféle fogalmi kötődéstől mentes meditáció gyakorlata (22) A meditáció utáni gyakorlat, amely során elhagyunk minden állandó és független létezőre vonatkozó nézetet. Szabaduljunk meg azoktól a nézetektől, amelyek szerint vágyaink tárgyai önálló, tőlünk független létezők. (23) Szabaduljunk meg azoktól a nézetektől, amelyek szerint viszolygásunk tárgyai önálló, tőlünk független létezők. (24)
7. Gyakorlati útmutatás az elhagyáshoz, elengedéshez. A hat tökéletes cselekedet gyakorlata. A tökéletes adás (25)
8. A tökéletes fegyelem (26). A tökéletes türelem (27).
9. A tökéletes törekvés (28) A tökéletes összpontosítás (29)
10. A tökéletes bölcsesség (30)
11. A szútrákban tanított négy útmutatás gyakorlata. Saját hibáink megfigyelése és elhagyása (31) Más bódhiszattvák hibát nem keresni (32) Elengedni a tevékenységünkért kapott jutalmat, nem függeni jutalmazó személytől (33) A durva beszéd elengedése (34)
12. Hogyan tanuljuk meg elvágni magunkat a negatív érzésektől? (35) Mások javának beteljesítése a figyelem fáradhatatlan gyakorlásával (36)
13. Érdemeink felajánlása a teljes és tökéletes megvilágosodásért (27) Záró versek. Hogyan és kinek íródtak ezek a versek. A gyakorlatok hibátlansága. A szerény szerző hibái. A szöveg megírásával létrejött érdemek felajánlása. A kolofon. Utolsó jótanács.
14. Felkészülés az egy napos elvonulásra. Az alapgyakorlatok, és a szemlélődések technikáinak a megismerése, elmélyítése, egymáshoz viszonyítása

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

álambana / dmigs; anátman, anitjá, kaljána mitra / dge ba’i bshes gnyen; átman / bdag; beavatás, belső út, bhávaná; bhávanakrama; bhúmi / sa; blo / mati; bódhi, bódhicsitta típusai; bódhiszattva; Buddha- Dharma-Szangha; buddhaksétra; csétaka / sems can; dána, dhjána / bsam gtan; dzsáta skye bu / skye ba; Dzsina; ékagratá, elvonulás, világi értékek; fogadalom, griha / khang; hétu-phala / rgyu – ’bras bu; ígéret, ima, kámadhátu, karma, karuná, kérés, kívánság, ksanaszantána, kusala-akusala / dge ba – mi dge ba; mahábhúta, mahákaruná, mahámaitrí, maitrí, mangala, mantra, sngags; Mára, márga / lam; mátápitá, muditá, nirvána, Nirvána / mya ngan ’das; páramiták, pudgala – ahamkára (gang zag, bdag ’dzin); pudgala / gang zag, rága, móha, dvésa; rúpadhátu, árúpjadhátu, Sákjamuni; samatha / zhi gnas, sánti, bzod pa; sbyong / visuddhi; síla, súnjatá / stong pa nyid; szamádhi / bsam gtan; Szamszára / ’khor ba, Szangha / dge ’dun; sziddha / sgrub thob; szukha-duhkha / bde ba – sdug bsngal; thos-bsam-sgom, upéksá; vandaná; vipasjaná / lhag mthong; visaja / yul

Forrás: 

Dharmacsakra-pravartana-szútra;
Dasabhúmika szútra
Dhammapada
ngul chu thogs med bzang pos brtsams pa’i rgyal sras so bdun ma//
Sántidéva: Bódhicsarjávatára
Pradnyápáramitá-szútrák (Abhiszamajálamkara)
Pradnyápáramitá-hridaya
Nágárdzsuna: Ratnávalí, Szuhrillékha
Atísa: Bódhipathapradípa(-panydzsiká)
Lam rim bla ma’i brgyud pa’i rnam thar 72.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A kurzus teljesítéséhez az órákon való aktív részvétel és a tanultak egy egész napos gyakorlási alkalomra való integrálása szükséges, valamint egy 3-5 oldalas dolgozat, amely egy, a gyakorlat kapcsán felmerült, vagy egy szabadon választott kérdés írásos feldolgozása a tanult szempontok alapján.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Thogme Szangpó: A bódhiszattva harminchét gyakorlata. Fordította és összeállította, magyarázatokkal ellátta: Végh József. TKBF jegyzet, 2012. Javított, bővített változat: 2013.
2. Langri Thangpa: Nyolc versszak a tudat áthangolásáról. (Fordította Végh József, kézirat, TKBF
jegyzet.)
3. Atísa 2015: Bódhipathapradípa. Végh József fordítása, kézirat. (TKBF jegyzet)
4. Sántidéva 2001: A bódhiszattva életútja. Tar, Buddhista Meditációs Központ.

Ajánlott irodalom: 

1. Congkapa 2015: Rövid lamrim összefoglalója. Végh József fordítása, kézirat (TKBF-jegyzet).
2. Csögyam Trungpa 1993: Training the Mind and Cultivating Loving-Kindness by Chogyam Trungpa. Edited by Judith L. Lief. Boston & London, Shambhala.
3. Csögyam Trungpa 1998: A szellemi materializmus meghaladása. Budapest, Farkas Lőrinc Imre. (Fordította Erdődy Péter)
4. Csöpel láma 2007: Adjunk új irányt az életünknek. A Bölcs gyermekeinek a gyakorlata. Karma Ratna Dargye Ling Meditáció Központban, Taron. (A Harminchét bódhiszattva gyakorlat szövegének fordítása némi magyarázattal.)
5. Csöpel Láma 2012: A megvilágosult harcos 1-2. Buddhist Meditáció Központ, Tar                                                                                                              6. Dilgo Khyentse 2010: The Heart of Compassion: The Thirtyseven Verses on the Practice of a Bodhisattva. In: The Collected Works of Dilgo Khyentse Vol 1. pp 197-362. Boston, London: Shambhala.
7. Thogme Zangpo 1997: Ngulchu Thogme Zangpo: 37 Bodhisattva Practice. Ruth Sonam fordítása Geshe Sonam Rinchen magyarázatai alapján. Snow Lion Publications, Ithaca.
8. Végh József 2009: Létkerék. Bevezetés a buddhista alaptanítások képi ábrázolásába. Budapest, Damaru Kiadó.