Tibeti buddhizmus 1. (Tibet és Belső-Ázsia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tibeti buddhizmus 1. (Tibet és Belső-Ázsia)
Tárgykód: 
A2-B-TI201
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-TI201
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy a törzsanyagi képzésben, az egyes nagy buddhista kultúrterületek blokkjába illeszkedik bele.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A tibeti buddhizmus történeti áttekintése alapján a hallgató elmélyed a térség kultúrális sajátosságaiban.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A vadzsrajána buddhizmus terültének ismeretanyagát, és a vele kapcsolatos összefüggéseket kell megismerni. A tibeti tantrikus buddhizmus átfogó tudása, elméleti megközelítések és terminológiák ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A vadzsrajána buddhizmus szakirodalmának, mind könyvtári, mind elektronikus önálló feldolgozása.

Tartalom: 

Az óra elsősorban a tibeti buddhizmus kialakulását és sajátosságait kívánja bemutatni. Emellett BelsőÁzsia buddhizmusából két szemelvényt, a kusánok, és a mongolok kultúráját igyekszik megtárgyalni.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés. Tibet földrajzi helyzete. A mitikus királyok kora és a pön. Az államalapítás és az első Tankirály, Thide Szongcen.
2. A második Tankirály, Thiszong Decen. Padmaszambhava és Sántaraksitá térítő tevékenysége.
3. A harmadik Tankirály, Thicuk Decen. Lángdármá buddhizmust üldöző tevékenysége, és Hlálung Pelgye Dordzse története.
4. A második megtérés kora: Cenpo Khore buddhista nevén Jesé Ö (X. század) kora. Atísa megtisztítja a tibeti buddhizmust. Drom Tönpá (1003-1064) és a kádámpá rend születése. A renddé szerveződő régiek vonala, a nyingmápá.                                                                                                                                                                        5. A Tilopa (988-1069) - Náropa) (1016-1100) ind mahásziddhák nyomán Márpá (1012-1096), Milárepá (1052-1135), Gámpopá (1079-1153) tanítványláncolat. Az ennek eredményeként kialakult kágyüpá rend. Kármá Páksiban (1204-1283) nyomán létrejövő tulkuság intézménye, a kármápák hivatala.
6. Drokmi (992-1072) nyomán a szákjápá rend születése, és a mongol uralom segítségével a hatalomra kerülése. A tibeti kánon megszületése, Putön (1290-1364) működése. Congkápá vallási reformja, és a gelukpá rend létrejötte.
7. A dalai lámák intézményének kialakulása. Gedun Trupá (1391-1475), Gyelvá Gedun Gyáco (1475-1542/43), Szönám Gyácóval (1543-1588). Jönten Gyácót (1589-1617) a mongol egyházfő.
8. A „nagy ötödik”, Ngáváng Loszáng Gyáco (1617-1682), a teokratikus állam kiépítője. A mandzsu /dzsürcsi ambánok intézménye. A szerelmes poéta Loszáng Rikzin Chángjáng Gyáco (1683-1706).
9. Tenzin Gyáco (1935- ) tevékenysége, emigrációja, és az erőszakmentesség politikája. Az 1959-es felkelés és zavargások. Tibet mai helyzete.
10. A tibeti tantra (szkt: tantra, t: rgyud) fogalma, lényege, története és gyakorlata.
11. A mantrák gyakorlata. A vadzsrajána legfontosabb szimbólumai és rituális eszközei.
12. A mandala szimbólumrendszere. A vadzsrajána szent építménye, a cshöten/sztúpa. A necsungi jós tevékenysége. A cshám, a szakrális, maszkos misztériumtánc, a sámánhit és buddhizmus metszéspontján.
13. A belső-ázsiai buddhizmus első virágkora: A Kusán Birodalom buddhizmusa.
14. A belső-ázsiai buddhizmus második virágkora: A mongolok buddhizmusa.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

pön, a három tankirály, Sántaraksitá, második megtérés, Atísa, kadampa rend, nyingmapa rend, mahásziddhák, Marpa, Milarepa, tulku, szakjapa, tibeti kánon, Butön, gelukpa, Congkapa, dalai lámák, Tendzin Gyaco, tibeti tantra, mantra, mandala, csörten, Necshung, csham tánc, Kusán birodalom, mongol buddhizmus

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A szakdolgozati követelményeknek megfelelően megírt legfeljebb 7 oldalas dolgozat megírása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Hoffmann, Helmut: A tibeti műveltség kézikönyve. 2001. Budapest: Terebess K.
2. Őszentsége a Dalai Láma: A bölcsességszem megnyitása. 2004. Budapest: Édesvíz K.
3. Szathmári Botond: A tibeti buddhizmus és kultúra története. 2014. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (jegyzet)

Ajánlott irodalom: 

1. Agócs Tamás (ford.): Tibeti halottaskönyv. 2009. Budapest, Cartaphilus K.
2. Conze, E: A buddhizmus rövid története, pp. 119-121, 145-156. 2000. Budapest, Akkord K.
3. Dzsamgön Kongtrül: A bizonyosság fáklyája. 2001. Budapest - Tar, Buddhista Meditáció Központ Karma Ratna Dargye Ling
4. Govinda, Anagarika Lama: Fehér felhők útja. 2009. Budapest, Filosz K.
5. Hopkins, Jeffrey: A tantrikus ösvény alapvetése. 2003. Budapest, Farkas Lőrinc Imre K.
6. Laird, Thomas: Tibet története. Beszélgetés a Dalai Lámával. 2007. Budapest, Trivium K.
7. Namkhai Norbu, Csögyál: A tükör. Tanácsok a tudatos jelenléthez. 2004. Budapest, Magyarországi Dzogcsen Közösség
8. Sabkar Lama: A Garuda röpte. 2003. Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Egyház
9. Shakabpa, Chepon W. D: Tibet története. 2000. Budapest, Osiris K.                                                                                                                                                         10. Lopez, Donald S. Jr. (ed.): Religions of Tibet in Practice. 1997. Princeton, Princeton University Press
11. Ngakpa Chögyam – Khandro Déchen: Spectrum of Ecstasy. Embracing the Five WisdomEmotions of Vajrayana Buddhism. 2003 Boston – London, Shambhala
12. Snellgrove, David L. – Richardson, Hugh: A Cultural History of Tibet. 1995. Boston, Shambhala