Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 59,6 millió forint támogatást nyert négyéves intézményfejlesztési projektje megvalósítására.

 

A kedvezményezett neve: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

A projekt címe: Intézményi fejlesztések A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

A szerződött támogatás összege: 59,6 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.
 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00024

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk általános célja a felsőfokú oktatás, projektünk keretében A Tan Kapuja Buddhista Főiskola minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása és az oktatásban való részvétel növelése érdekében.

 

Részcéljaink ezen belül:

I. Képzési, oktatási és hozzáférési célok (ágazati és horizontális)

1. A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése a

társadalomban.

2. A felsőoktatás – tehetsége szerint tagolt formában – mindenki számára elérhetővé tétele.

3. Az oktatás teljesítményközpontú átalakítása, és az ehhez szükséges, a külső elvárásokat

becsatornázni képes szervezeti háttér és intézményi struktúra kialakítása

4. A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek megfelelő elhelyezkedését.

5. Az egész életen át tartó tanulás feltételrendszerének javítása, a munkaerő-piaci relevancia

fokozása, rugalmas kimenetek kialakítása, az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak

racionalizálása.

6. A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozandó tantervi hálók, tantervek

illeszkedésének javítása a tanulási eredmény alapú szemlélet követelményeihez.

7. Oktatási innováció megvalósítása, mely a felsőoktatásban használt oktatásmódszertant gyakorlat és hallgatói munkavégzés központúvá teszi.

8. Azon általános képességek fejlesztése, amelyek az egész életen át tartó tanulási cél eléréséhez járulnak hozzá.

9. A hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése.

II. A felsőoktatás harmadik missziójával kapcsolatos célok

10. Tudásbázisok növelése és hozzáférésük javítása, a korszerű, felhasználó-központú, egyetemi és főiskolai könyvtári és egyéb információs szolgáltatásokhoz széleskörű hozzáférés biztosítása.

III. Területi célok

11. A felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségének növelése: A projekt egyes tevékenységei kapcsolódnak a közszolgáltatások differenciálásához, az alábbi területen: felzárkóztató, kiegészítő képzések a kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásokból származó hallgatóknak, ezzel lemorzsolódásuk csökkentése.

12. Bentmaradást támogató programok, hallgatók kompetencia-fejlesztése

13. Gyakorló szak-emberek bevonása

IV. Hallgatók (és részben az oktatók) készségeit és attitűdjeit érintő célok

14. A hallgatók és az intézményi dolgozók fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek és pozitív kapcsolódásának bővítése, ennek érdekében az ENSZ által megfogalmazott Fenntartható Fejlődési célok beépítése a képzési és működési folyamatokba.

15. A társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében.

16. A fenti célokhoz kapcsolódóan részcél a felsőoktatási hallgatókat célzó adminisztráció

racionalizálása és elektronizálása.

E célok elérése érdekében a következő szakmai programokat valósítjuk meg a projekt keretei között:

 

  1. 1. KÖZVETLEN FELSŐOKTATÁSI RÉSZVÉTELT NÖVELŐ BEAVATKOZÁSOK

 

- Felzárkóztató kurzusok elsős hallgatóknak: a felsőoktatás követelményrendszerébe való beilleszkedést segítjük, feltérképezzük a rejtett részképesség-zavarokat, tanulási stílust, egyéni tanulási tervet készítünk és a szövegértést, alapvető írás- és olvasáskészséget fejlesztjük, mellyel eredményesebben tanulhatnak.

- Hátrányos helyzetű /részképesség-zavarú hallgatók nyelvi képzése.

- Hátrányos helyzetűek számára ösztöndíjrendszer kidolgozása

- 2 db felsőoktatási szakképzés kidolgozása az alapképzésből lemorzsolódó, de a szakmaszerzésre alkalmas fiataloknak, a buddhizmus gyakorlati megközelítésén alapulva: A „Kultúrák közötti közvetítő” szakképzés az Ázsiából érkező, kontinensünkön letelepedni szándékozókkal való munkavégzésre készít fel, a „Közösségvezető” képzés pedig Zarándoklatvezető szakiránnyal kiegészítve a turizmusban fellépő szakemberigényt elégítheti ki.

- Mentorprogram hátrányos helyzetű /részképesség-zavarral küzdő hallgatóknak, a helyes életvezetési kompetenciák megszerzésére helyezve a hangsúlyt.

 

A.2.A OKTATÁSI INNOVÁCIÓ – KÉSZSÉG ÉS GYAKORLATORIENTÁLTSÁG BIZTOSÍTÁSA

 

- Oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló képzési szerkezet és tantervi háló átalakítás, oktatásszervezés fejlesztés.

- Képzés-, módszertan és tartalomfejlesztés: a gyakorlati képzés fejlesztése, új oktatási módszerek (gamification, tükrözött osztályterem) adaptálása és bevezetése.

- Tanulás támogató szolgáltatások bővítése: tanulásmódszertan óra beépítése a tantervbe, melyen a hallgatók gyakorlati képzés keretében sajátíthatják el a modern tanulási módszereket, megismerkedhetnek az új eszközökkel, alkalmazásokkal.

- Idegen nyelvű tartalmak, kreditek kialakítása, fejlesztése: az Erasmus mobilitás erősítése érdekében 5 kredites (teljes szemesztert lefedő), angol nyelven oktatott 6 tantárgy átdolgozása.

- Oktatók oktatás-módszertani képzése (képzők képzése): tematikus műhelymunkák keretében továbbképzés szervezése.

 

 

A.2.B OKTATÁSI INNOVÁCIÓ – KÉSZSÉGKÖZPONTÚ TANTERV-ÁTALAKÍTÁS

 

- Kompetencia és tudásmérő, a készségek iránti igény előrejelzését és visszacsatolását szolgáló rendszerek adaptálása.

- Az új KKK alapján a képzések átalakítása, fejlesztése intézményi szinten, a képzések esetében a minőségbiztosítás alkalmazása, fejlesztése, a tantervi hálók, tantervek tanulási eredmény alapú szemlélet követelményeihez való illesztése. Ezt a tevékenységet a 2019-es szakakkreditáció előkészítéseként végezzük, 3 képzésre vonatkoztatva. - Az elméleti / gyakorlati képzési elemek arányának és ezek ütemezésének átalakítása, racionalizálása, tantervi háló, mintatanterv felülvizsgálata.

- A munkaerőpiaci helytálláshoz szükséges kompetenciák elsajátítása, pl. a megfelelő írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztése, prezentációs készségek megalapozása, együttműködési készség erősítése.

 

A.2.C OKTATÁSI INNOVÁCIÓ – GAZDASÁGI IGÉNYEK BEÉPÍTÉSE

 

- A felsőoktatási képzési kínálat, módszerek és tartalom gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása érdekében tervezett olyan beavatkozások és fejlesztések megvalósítása, amelyek ösztönzik a transzverzális készségek, beleértve a vállalkozói szemléletmód fejlesztését a hallgatók esetében.

- A képzési tartalmak és programok fejlesztésének támogatása, vállalkozási ismeretek beépítése a tananyagokba, transzverzális kompetenciák megjelenítése, valamint gyakorlatorientált képzések és modulok fejlesztése.

 

A.2.D OKTATÁSI INNOVÁCIÓ – DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

 

- Hallgatók kompetenciamérése, tesztje.

- Tanulástámogató szolgáltatások bővítése, a digitális kompetenciák fejlesztése, az alábbi területeken:

- Curriculumba építve: probléma-orientált, problémamegoldó gondolkodás és teamekben való munka

- Az interaktív, online kurzusokhoz kapcsolódóan a tanulási eredmények monitorozását lehetővé tévő eszközök, alkalmazások kísérleti beépítése, újak kifejlesztése

- A könyvtár tanácsadó, segítő, képző funkciójának fejlesztése: a fent jelzett Tanulásmódszertan óra keretében az elektronikus tartalmak megtalálásával, felhasználásával, új ismeretek létrehozásával és hatékony disszeminációjával kapcsolatos, hallgatói képzések, a hallgatói sikerességet szolgáló, lemorzsolódást csökkentő

kezdeményezések.

- Korszerű, felhasználó-központú, könyvtári és egyéb információs szolgáltatások fejlesztése, széleskörű hozzáférés biztosítása: 50 tankönyv e-bookká tétele, e-book olvasók beszerzése a hallgatók (helybeni) használatára.

- Gyakorló szakemberek a képzésekbe való bevonását elősegítő fejlesztés: a képzők képzése programelemmel együtt.

- A fenntartható fejlődés releváns elemeinek beépítése: képzési tartalomba, működési folyamatba: ezt a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesületével szakmai együttműködésben végezzük, az ENSZ 17 Fenntartható fejlődés céljából a 4. és a 16. cél adaptálására.

 

Fenntartás:

A projekt keretében létrehozott képzési tartalmakat folyamatosan elérhetővé tesszük hallgatóink számára, hiszen ezért hozzuk létre azokat. A tartalmakat beépítjük képzési keretünkbe, meglévő moduljaink közé, részévé tesszük oktatási kínálatunknak. Ez azt jelenti, hogy az új tartalmak normál felsőoktatási működésünk részévé válnak, fenntartásuk oktatói és adminisztratív munkatársaink segítségével, infrastruktúránk igénybevételével történik.