Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 1. (Tibeti szövegek)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 1. (Tibeti szövegek)
Tárgykód: 
M2-B411
Tárgykód (esti): 
M2-E-B411
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Tibeti nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
angol
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az idegen nyelvű szakirodalom ismeretének elmélyítése, tapasztalatszerzés a szentiratok magyar nyelvre való fordításában.

Tartalom: 

A dzsátakákban, szútrákban megjelenő tanítások felismerése és azonosítása, a szövegek kritikai elemzése, egységes terminológiai szótár megalkotása a szöveg tibeti nyelvű kulcsszavaira. A visszatérő szövegrészek lehetőség szerinti egységesítése, következetes fordítása (azonban nem cél az egyéni különbségek kiküszöbölése). A szövegek más szútrákban, kommentárokban fellelhető részleges vagy teljes megfelelései (konkordancia), az eltérések vizsgálata. Konkordanciák a tibeti, kínai és töredékes szanszkrit nyelvű kánonokban, mahájána szútrákba átvett szövegrészek fellelése.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az előadásokon való részvétel. Maximálisan elfogadható távollét: 3 alkalom. A szemináriumon a részvétel ajánlatos, hiszen „szellemi paradigmaváltást” követel, és erősen számítunk a diákok aktív és alkotó közreműködésére. A kurzus során folyamatosan szóbeli és írásbeli beszámolókra kerül sor
Súly: 
0