Buddhista meditáció 3. (Tudati képzés)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista meditáció 3. (Tudati képzés)
Tárgykód: 
M2-B303a
Tárgykód (esti): 
M2-E-B303a
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tibeti meditációs rendszerekben való eligazodás és azok gyakorlataiban való elmélyülés.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Önzetlen elfogadása élethelyzeteinknek és emberi viszonyainknak. Belátása annak, hogy az én és a másik felcserélhető.
Buddha minden tanítása, azok elsajátításának minden lépése a tetteinket és következményeit felvállaló felelős döntést készíti elő, mind a test, mind a beszéd külső és mind a tudat belső területén.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tibeti buddhista filozófia külső és belső kapcsolatrendszerének átlátása, kulcsfogalmainak ismerete részben következik a korábbi buddhista hagyományokból, részben nem. Ezek éppen a figyelem és az emlékezés segítségével folyton megújuló, hibáit javító, újraértékelő nyitott tudásbázist hoznak létre a tibeti bölcseletet művelőkben. Ezt a másokkal való kommunikációra kiterjeszteni, a hibajavító módszerekben tájékozottnak lenni, ezekről másnak tájékoztatást adni.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tibeti eredetű szöveg fogalmainak a beazonosítása, a mai hétköznapi szóhasználattól különböző jelentésárnyalatainak a felismerése, ezek különböző buddhista hagyományokban található megfelelői (szanszkrit, páli, kínai). A hozzájuk tartozó, jelentésüket kibontó, az információkat életünkbe integráló gyakorlati módszerek alkalmazás szintű ismerete. A hallgatónak a maga szintjén képessé kell válnia ezek közül választani, és a választott szemlélődési vagy tanulási módszert a saját helyzetére adaptálni, másnak megmutatni, alapszintű kérdéseire válaszolni, illetve szakirodalmi tájékoztatót adni, vagy hozzáértő buddhista tanító elérhetőségét megadni.

Tartalom: 

A tibeti buddhista filozófia az Indiából Tibetbe került hagyományos kolostoregyetemek programja alapján a mai világi emberek igényeinek és kérdésfelvetéseinek megfelelően próbál buddhista
gyakorlatokat és szemléletmódokat segítségül adni. A hagyományos buddhista pedagógia módszereit használva kisebb mennyiségű tudás átadását, gyakorlatba való átültetését és elsajátítását tűzi ki célul. Fokozatosan, évekig gyakorolható, gyakorlandó. A tanórán átadott tudás ehhez egy alapot nyújt. Az első, a megvilágosodás önzetlen szándékának (bódhicsitta) a kibontakoztatását mutatja be. A megvilágosodás bennünk rejlő lehetőségének ész felőli ("racionális") és az érzések, tapasztalatok felőli megközelítésével kezdünk. A hagyományos buddhista képzés alapja mindig egy élő szöveghagyomány, jelen esetben a Csekava gese hétpontos lodzsong rendszere Atísa lodzsong szövegeivel és kommentárjával. Ennek első felét közelítjük meg az indo-tibeti buddhizmus gyakorlati módszereivel.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

I. 1. Előkészítők és alaptanítások. 1.1. Az értékes emberi születés, az emberi élet lehetősége és adottságai; 1.2. A halál bizonyossága és bizonytalansága; 1.3. A létforgatag szenvedései. 1.4. A szenvedés forrása a nem előre vivő negatív cselekedetek, a boldogság, nem a szenvedés forrása, az előrevivő cselekedetek, a bennünk rejlő jóság.

II. 2. A gyakorlat maga: a megvilágosodás önzetlen szándékának (bódhicsitta) a felébresztése, kifejlesztése. 2.1. A hétágú ima gyakorlata 2.1.1. Leborulás. 2.1.2. Felajánlás. (1) Korlátozott felajánlás, (2) korlátlan felajánlás. 2.1.3. Beismerés 2.1.4. Szívből jövő öröm 2.1.5. Kérés a buddhákhoz, hogy forgassák a Dharma kerekét. 2.1.6. Ima, tanítás kérése. 2.1.7. Érdemek felajánlása 2.2. A világ mandalájának a felajánlása

III. 2.3. Bódhiszattva ígéret vagy bódhicsitta fogadalom. Megígérjük, hogy minden lény érdekében kibontakoztatjuk a megvilágosodás önzetlen szándékát, minden ember legfontosabb tulajdonságát, a Buddha-tudatot (bódhicsitta). 2.3.1. Tekintsünk mindent olyan álomszerűnek, amelyből fel szeretnénk ébredni!

IV. 2.3.2. Figyeljük meg tudatos jelenlétünk életünkhöz kapcsolódó folytonosságát! 2.3.3. Hagyjuk, hogy problémánkban gondolataink felszabadítsák önmagukat. 2.3.4. Ebben a felszabadulással megnyíló, mindennek alapját képező térszerű tudatosságban nyugodva járhatjuk csak a belső utat.
2.3.5. A gyakorlás közben ez a tudatosság az ébrenlét fénye, amikor nem gyakorlunk, álmunk félhomályában tartózkodunk.

V. 2.3.6. Próbáljuk meg folyamatossá tenni, mint a kilégzés és a belégzés, hogy minden pillanatban egyszerre adjuk tovább, ajánljuk fel, amink van, és fogadjuk el másoktól ugyanezt. Figyelmünkkel és szétszórtságunkkal választunk az ajándékainkból.2.3.6.1. Figyeljük ezt meg a légzésünk folytonosságában!

VI. 2.3.7. A három mérget, a három elem segítségével tekintsük egyensúlyunkat fenntartó tényezőnek. 2.3.7.1. Amikor zavaró körülmények merülnek fel, amikor elérjük éppen kitűzött
célunkat, kívánjuk azt: 2.3.7.2. A problémák vizsgálatát, megoldását kezdjük magunkon!

VII. 3. A zavaró körülmények megvilágosodás felé vezetővé változtatása. 3.1. Még ha úgy is tűnik, mint ha az egész világ ellenünkre és kárunkra lenne, akkor is igyekezzünk azt a megvilágosodás és a megszabadulás felé vivő erővé, energiává alakítani! 3.2. Minden kellemetlen helyzetben összpontosítsunk az adott konkrét tárgyra, szenvedésünk, bajunk kiindulópontjára, fő okára! 3.3. Ne csak semlegesek, hanem hálásak és kedvesek legyünk mindenki iránt!

VIII. 3.4. Meditáljunk a megvilágosodás négy fő megjelenési formáján, Buddha „testein” (káják), próbáljuk közvetlenül látni, hogyan jelenik meg minden a lehetőségekből, a függés és támaszkodás folyamatos kölcsönhatásából (pratítja szamutpáda).

IX. 3.5. A negatív tényezők előre vivővé változtatása a következő négy tevékenységen múlik: 3.5.1. Az érdemek révén pozitív lehetőség felhalmozása, képességek kialakítása. 3.5.2. Megtisztulás a korábbi negatív tettek következményeitől. 3.5.3. A negatív erők kiegyensúlyozására tett felajánlások. 3.5.4. A tanítás megerősítésre tett testi, tudati és szóbeli felajánlásaink.

X. 3.6. Örüljünk, mint a gyakorlásra kapott kiváló lehetőség, a váratlanul adódott nehéz helyzeteknek! 4. Hogyan tegyük a gyakorlást az életünk részévé?

XI. 4.1. Az öt erő alkalmazásával építhetjük be a gyakorlást mindennapjainkba. 4.1.1. Az elhatározás előre lendítő ereje (’phen pa’i stobs), amely célját még nem látja teljesen világosan. 4.1.2. A tudatunk hozzászoktatásának, alkalmazkodásának az ereje. 4.1.3. A pozitív, munkánkat segítő tetteik magvainak az elvetése. 4.1.4. Önmagunk helyes értékelésének az ereje, amely azt jelenti, hogy testi, tudati és szóbeli cselekedeteinkben nem akarunk sem többnek, sem kevesebbnek látszani, mint akik vagyunk. 4.1.5. A szívből jövő őszinte, célját maga előtt látó kívánság. 4.2. A mahájána úton maradni alkalmazzuk ezeket az erőket a halálunk pillanatában is.

XII. 5. Tudatunk lehetőségeinek kibontakoztatása ebben az irányban. 5.1. Minden dharmában ugyanazt a célt látni! 5.2. Figyelni magunkban a céljaink megvalósulása felé mutató visszajelzéseket. 5.3. Igyekezzünk folyamatosan és dinamikusan nyugodtak és kiegyensúlyozottak lenni. 5.3.1. Próbáljunk még szétszórtságunkban is, a negatív körülmények közepette is erre gondolni és törekedni!

XIII. 6. Fogadalom és elhatározás a gyakorlat folytatására. Az ötödik Samarpa rövid lodzsong útmutatójának 15 fogadalma.

XIV. 7. Gyakorlati útmutató a hosszú távú gyakorlat megvalósításához. 7.1. Immár minden tevékenységünk a célunkat szolgálja. 7.2. Próbáljunk minden akadályt egységes szemlélettel
megszüntetni, és előrevivő energiává alakítani. 7.3. Legyünk következetesek, amit az elején elkezdtük, vigyük végig. 7.4. Gyakoroljuk a türelmet, mint önfelülmúló, tökéletesítő cselekedetet.
7.5. A fogadalmainkat tartsuk olyan fontosnak, mint az életünket. 7.6. Készüljünk fel a ránk váró nehézségekre. 7.7. Tartsuk magunkat a három fő okhoz. 7.7.1.A tanítómester útmutatásaihoz tartsuk magunkat. 7.7.2. Tanítványként szelídítsük meg a tudatunkat. 7.7.3. Törődjünk a gyakorlásunk fizikai feltételeivel is. 7.8. Biztosítsuk ennek a három fő oknak a megfelelő szintjét.

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

beavatás, belső út, bhávaná; bhávanakrama; bhúmi / sa; blo / mati; bódhi, bódhicsitta típusai;
bódhiszattva; Buddha-Dharma-Szangha; buddhaksétra; csétaka / sems can; dána, dhjána / bsam gtan;
dzsáta skye bu / skye ba; Dzsina; ékagratá, elvonulás, világi értékek; fogadalom, griha / khang; hétuphala
/ rgyu – ’bras bu; ígéret, ima, kámadhátu, karma, karuná, kérés, kívánság, ksanaszantána,
kusala-akusala / dge ba – mi dge ba; mahábhúta, mahákaruná, mahámaitrí, maitrí, mangala, mantra,
sngags; Mára, márga / lam; mátápitá, muditá, nirvána, Nirvána / mya ngan ’das; páramiták, pudgala –
ahamkára (gang zag, bdag ’dzin); pudgala / gang zag, rága, móha, dvésa; rúpadhátu, árúpjadhátu,
Sákjamuni; samatha / zhi gnas, sánti, bzod pa; sbyong / visuddhi; síla, súnjatá / stong pa nyid;
szamádhi / bsam gtan; Szamszára / ’khor ba, Szangha / dge ’dun; sziddha / sgrub thob; szukhaduhkha
/ bde ba – sdug bsngal; thos-bsam-sgom, upéksá; vandaná; vipasjaná / lhag mthong; visaja /
yul

Forrás: 

Dharmacsakra-pravartana-szútra;
Dasabhúmika szútra
Dhammapada
ngul chu thogs med bzang pos brtsams pa’i rgyal sras so bdun ma//
Sántidéva: Bódhicsarjávatára
Pradnyápáramitá-szútrák (Abhiszamajálamkara)
Pradnyápáramitá-hridaya
Nágárdzsuna: Ratnávalí, Szuhrillékha
Atísa: Bódhipathapradípa(-panydzsiká)
Lam rim bla ma’i brgyud pa’i rnam thar 72.

Követelmények
Zárási forma: 
Aláírás
Követelmények: 
Szóbeli vizsga a félév végén.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Thogme Szangpó: A bódhiszattva harminchét gyakorlata. Fordította és összeállította, magyarázatokkal ellátta: Végh József. TKBF jegyzet, 2012. Javított, bővített változat: 2013.
2. Langri Thangpa: Nyolc versszak a tudat áthangolásáról. (Fordította Végh József, kézirat, TKBF jegyzet.)
3. Sántidéva 2001: A bódhiszattva életútja. Tar, Buddhista Meditációs Központ.
4. Könchok Yenlak, 5. Shamarpa: A Concise Lojong Manual. Ford.: Pamela Gayle White Marpa Kagyu Dharma Preservation Center in Kathmandu, Repr.: Bird of Paradise Press, Incorporated, Virginiam 2014.

Ajánlott irodalom: 

1. blo bzang rgya mtsho 1997: blo sbyong don bdun ma’irgya cher ‘grel/ rigs lam slob gnyer khang, dha sar/
2. Congkapa 2015: Rövid lamrim összefoglalója. Végh József fordítása, kézirat (TKBF-jegyzet).
3. Csögyam Trungpa 1993: Training the Mind and Cultivating Loving-Kindness by Chogyam Trungpa. Edited by Judith L. Lief. Boston & London, Shambhala.
4. Csögyam Trungpa 1998: A szellemi materializmus meghaladása. Budapest, Farkas Lőrinc Imre. (Fordította Erdődy Péter)
5. Csöpel láma 2007: Adjunk új irányt az életünknek. A Bölcs gyermekeinek a gyakorlata. Karma Ratna Dargye Ling Meditáció Központban, Taron. (A Harminchét bódhiszattva gyakorlat
szövegének fordítása némi magyarázattal.)
6. Csöpel Láma 2012: A megvilágosult harcos 1-2. Buddhist Meditáció Központ, Tar.
7. Dilgo Khyentse 2010: The Heart of Compassion: The Thirty.seven Verses on the Practice of a Bodhisattva. In: The Collected Works of Dilgo Khyentse Vol 1. pp 197-362. Boston, London:
Shambhala.
8. mkhas dbang sems dpa' rdo rje 1993: rgyal sras thogs med bzang pos mdzad pa’i lag len so bdun ma/ ‘grel pa dpal gyi sgron mas brgyan pa/ Sri Diwakar Publications, Kalimpong.
9. Thogme Zangpo 1997: Ngulchu Thogme Zangpo: 37 Bodhisattva Practice. Ruth Sonam fordítása Geshe Sonam Rinchen magyarázatai alapján. Snow Lion Publications, Ithaca.
10. Végh József 2009: Létkerék. Bevezetés a buddhista alaptanítások képi ábrázolásába. Budapest, Damaru Kiadó.