Vallástörténet 3.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástörténet 3.
Tárgykód: 
A2-F303
Tárgykód (esti): 
A2-E-F303
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A vallásbölcseleti specializációt választók számára a görögség vallásának és a kereszténységnek a megismerése, különös tekintettel, hogy e két pillér képezi az európai kultúra alapjait, és az itt meghonosodó buddhizmusnak is ebbe a hagyományba kell beépülnie. Mindennek fényében, az alaposan megismert buddhizmust, a hallgatók egy tágabb kontextusba tudják elhelyezni.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Rugalmas gondolkodásmód és a vallási sokszínűség elfogadásának kialakítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tárgyalt vallások ismeret-rendszerének és összefüggéseinek átfogó ismerete. A tárgyalt vallások terminológiájának ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A témához kapcsolódó könyvtári és elektromos források önálló feldolgozása. A tárgyalt vallások problémáinak megértése, és a különböző eltérő interpretációk melletti logikus érvelés képessége.

Tartalom: 

A kurzus célja, hogy bemutassa az antik görögség és a kereszténység vallását. Az óra célja, hogy a diákok megismerjék a ezen vallások alapfogalmait, teológiáját, világképét és legfontosabb rítusait, továbbá képesek legyenek meglátni a buddhizmus és ezen vallások hasonlóságait és különbözőségeit.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Esti képzés esetében is; a témakörök az oktatás során ebben az esetben összevonódnak.

1. Az ókori görögség vallása: A krétai vallás. A mükénéi vallás. Az ógörög vallás, és az ősi képzetek.
2. Az ókori görögség vallása: A klasszikus görög pantheon.
3. Az ókori görögség vallása: Daimon és hérosz. A vallási kultusz sajátosságai. Polisz és kultusz.
4. Misztériumvallások: Misztériumvallások: Az eleusziszi misztériumok. Az orfikus hagyomány.5. Misztériumvallások: Dionüszosz-kultusz.
6. Kereszténység: A kereszténység születése. A Názáreti Jézus Krisztus. Jézus a rabbinikus és római hagyományban.
7. Kereszténység: Az evangéliumok – nyelv, kanonizáció, szövegkritika. A zsidó és a görög gondolkodás különbsége.
8. Kereszténység: A páli teológia, és annak különböző értékelési. Az üldözött egyház – a korai gyülekezetek létrejöttének történeti háttere.
9. Kereszténység: Apokrif iratok. Gnósztikus keresztény irányzatok szellemisége.
10. Kereszténység: Nesztoriánusok. A hatalmat nyert egyház - A pápai intézmény kialakulása.
11. Kereszténység: A szerzetesség kialakulása keleten. A szerzetesség eszménye. Nyugati szerzetesrendek.
12. Kereszténység: Az orthodox kereszténység sajátosságai. Az ikon teológiája.
13. Kereszténység: Reformáció (J. Wyclif, M. Luther, Jean Calvin, M. Servet).
14. Kereszténység: Új vallási mozgalmak.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

krétai vallás, mükénéi vallás, klasszikus görög pantheon, polisz és kultusz, misztérium, eleusziszi misztériumok, orfikus hagyomány, Dionüszosz-kultusz, evangélium, kanonizáció, páli teológia, apokrif iratok, gnósztikus irányzatok, nesztoriánusok, szerzetesség, ortodox kereszténység, ikon, reformáció

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Maximum 5 oldalas írásbeli beszámoló és szóbeli vizsga
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. (Idevonatkozó fejezetei) 1994. Budapest, Osiris - Századvég K.
2. Hegyi Dolores: Polis és vallás. 2002. Budapest: Osiris K.
3. Hill, Jonathan: A keresztény gondolkodás története. 2005. Budapest: Athenaeum 2000 K.
4. Vankó Zsuzsa – Reisinger János: Bevezetés a Biblia tanulmányozásához. 1993. Budapest: Bibliaiskolák Közössége

Ajánlott irodalom: 

1. Dodds, E. R.: A görögség és az irracionalitás. 2002. Budapest: Gond - Palatinus
2. Németh György: Tizenkét isten. A görög vallás. 2000. in: Rubicon 10. Szám pp. 10-13.3. Tokarev, Sz. A.: Mitológiai enciklopédia I. 1988. Budapest: Gondolat K.
4. Bultmann, Rudolf: Az újszövetség teológiája. 1998. Budapest: Osiris K.
5. Bultmann, Rudolf: Jézus Krisztus és a mitológia. 1996. Budapest: Teológiai Irodalmi Egyesület
6. Cullmann, Oscar: Krisztus és az idő. 2000. Budapest: Hermeneutikai Központ.
7. Evans, G. R.: Hit a középkori világában. 2003. Budapest: Scolar
8. Filoramo, Giacomo: A gnoszticizmus története. 2000. Budapest: Paulus Hungarus – Kairosz
9. Goff, Jacques Le: Assisi Szent Ferenc. 2002. Budapest: Európa K.
10. Hartley, Edmund: A katolicizmus. 2000. Budapest: Kossuth K.
11. Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. 2000. Budapest: Osiris
12. Károli Gáspár (ford.): Szent Biblia. 1990. Budapest: Magyar Biblia Tanács
13. Theissen, Gerd: Az első keresztények vallása. 2001. Budapest: Kálvin J. K.
14. Thomlin, Graham: Luther és kora. 2004. Budapest: Scolar
15. Uszpenszkij, L. A.: Az ikon teológiája. 2003. Budapest: Kairosz - Paulus Hungarus
16. Burkett, Delbert: An Introduction to the New Testament and Origins of Christianity. 2002. Cambridge: Cambridge University Press
17. Lindberg, Carter (ed.): The Reformation Theologians. 2002. Oxford: Blackwell
18. Mursell, Gordon (ed.): The Story of Christian Spirituality. 2001. Oxford: Lion