Vallás és művészet

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallás és művészet
Tárgykód: 
A2-F231
Tárgykód (esti): 
A2-E-F231
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy elsajátításának célja vallás képzetek művészi megjelenítésének megértése.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

A vallási és mitológiai vonatkozások összehasonlító elemzése konkrét műveken keresztül.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Vallási és mitológiai képzetek felismerése, kultusz, mítosz és művészet kapcsolatának megértése különösképpen a drámai művészetek területén.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Szövegértés és esztétikai elemzőképesség.

Tartalom: 

A kurzus során az európai kultúrában alapvető szerepet játszó antik görög, illetve zsidó-keresztény vallás és mitológia képzeteinek és rítusainak megjelenését vizsgáljuk meg drámai alkotásokban. Néhány konkrét mű bevonásával feltárjuk vallás és művészet összefüggését, rákérdezünk a vallási forma és tartalom esztétikai megjelenésének feltételeire, módozataira és céljaira.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés az antik vallásba és mitológiába
2. Bevezetés az antikvitás drámai költészetébe
3. Az antik színház és dráma mint vallási jelenség
4. Oreszteia I.: Agamemnón
5. Oreszteia II.: Áldozatvivők
6. Oreszteia III.: Eumeniszek
7. Összefoglalás: vallás és művészet az antikvitásban
8. Bevezetés: a zsidó-keresztény vallás és mitológia, illetve művészet kapcsolata
9. Misztériumjátékok, mirákulumok, moralitások
10. Az Ádám-játék
11. Akárki
12. Auto Kasszandra szibilláról
13. Összefoglalás: vallás és művészet a kereszténységben
14. Antik és középkori dráma

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

dráma, tragédia, mítosz, kultusz, misztérium, misztériumjáték, mirákulum, moralitásjáték, trópus, mise

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Szóbeli vizsga a félév végén.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Aiszkhülosz: Oreszteia (in: Aiszkhülosz drámái, Európa, Budapest, 1985.)
2. Szenczi M. (vál.) 1984. Akárki. Misztériumjátékok, mirákulumok, moralitások Budapest: Európa

Ajánlott irodalom: 

1. Arisztotelész: Poétika (PannonKlett, Budapest, 1997.)
2. F. Nietzsche: A tragédia születése (Európa, Budapest, 1986.)
3. J. Meletyinszkij: A mítosz poétikája (Gondolat, Budapest, 1985.)
4. Kerényi K.: Görög mitológia (Gondolat, Budapest, 1977.)
5. Hegyi D.: Polis és vallás (Osiris, Budapest, 2002.)
6. Ritoók Zs. (szerk.): Színház és stadion (Gondolat, Budapest, 1968.)
7. Ritoók – Sarkady - Szilágyi: A görög kultúra aranykora (Gondolat, Budapest, 1984.)
8. D. Kallisztov: Az antik színház (Gondolat, Budapest, 1983.)
9. Az égi és a földi szépről (Gondolat, Budapest, 1988.)
10. J. Seibert (szerk.): A keresztény művészet lexikona (Corvina, Budapest, 1994.)
11. P. Ricoeur: Bibliai hermeneutika (Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995.)
12. J. Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában (Odigitria – Osiris, Budapest, 2003.)
13. N. Frye: Kettős tükör (Európa, Budapest, 1996.)
14. U. Eco: Művészet és szépség a középkori esztétikában (Európa, Budapest, 2007.)
15. - W. Benjamin 1980. A német szomorújáték eredete (in: Angelus Novus, Bp.: Magyar Helikon