Vallástörténet 1.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástörténet 1.
Tárgykód: 
A2-F201
Tárgykód (esti): 
A2-E-F201
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A vallásbölcseleti specializációt választók számára az őskor, valamint az ókor néhány meghatározó vallásának a megismerése, valamint az Ázsiában alaprétegként jelenlevő sámánság vallási hagyományának, különös tekintettel a tibeti és a japán speciális formájának a megismerése. Ez utóbbi vallási típus, a különböző területeken elterjedő buddhizmusba felszívódott, így a Tan helyi formáinak mélyebb megértéséhez, ezek ismerete nélkülözhetetlen. Mindennek fényében, az alaposan megismert buddhizmust, a hallgatók egy tágabb kontextusba képesek elhelyezni.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az emberiség történetében létrejött vallások kialakulásának ismerete, a háttértudás beépítése a későbbi tanulmányokba.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tárgyalt vallások ismeret-rendszerének és összefüggéseinek átfogó ismerete. A tárgyalt vallások terminológiájának ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A témához kapcsolódó könyvtári és elektromos források önálló feldolgozása. A tárgyalt vallások problémáinak megértése, és a különböző eltérő interpretációk melletti logikus érvelés képessége.

Tartalom: 

A kurzus célja, hogy bemutassa az emberiség korai időszakának, és néhány nagy ókori civilizációnak a vallási hagyományát, különös figyelmet fordítva az Ázsiában mindenütt elterjedt samanisztikus vallási hiedelemrendszerre, és a tibeti, japán prebuddhista vallásra. Cél, hogy a diákok megismerjék ezen vallások alapfogalmait, eszmerendszerét, világképét és legfontosabb rítusait, továbbá képesek legyenek meglátni a buddhizmus és ezen vallások hasonlóságait és különbözőségeit.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Az ősember vallása. A neolitikus forradalom vallási megújulása. Megalith kultúrák.
2. Vallási eszmék az ókori Egyiptomban. Lélekhit és erőtan. Istenek és planéták.
3. Vallási eszmék az ókori Egyiptomban. Pert em heru. Uszir (Ozirisz)-kultusz. Hermész Triszmegisztosz.
4. Vallás Mezopotámiában. Sumer kultúra és vallás.
5. Vallás Mezopotámiában. Az akkád szintézis - Enúma elis.
6. Perzsa vallás. Perzsa ősvallás. Zarathusztra vallása Iránban.
7. Perzsa vallás. Ardáj Viráz Námag. A zurvánizmus eretnekmozgalma. A párszik vallásgyakorlata.
8. A sámánság vallási hagyománya. A samanizmus, mint vallástörténeti félreértés. A sámánhit: népi hiedelemrendszer, hitrendszer, vagy tudásrendszer – rendszer-e? A sámán szó etimológiája, és azegyéb helyi kifejezések jelentései. A sámáni típusú vallások helye a vallástörténetben és a vallásetnológiában. A samanizmus kozmológiája.
9. A sámánság vallási hagyománya. A sámánná válás útja. A sámán feladatai: gyógyítás, jövendőmondás, áldozatok bemutatása, a halott lelkek kísérése, „színész”, közösség vezetése, katonai irányítás.
10. A sámánság vallási hagyománya. A révülés – a sámán utazása (segítő szellem, sarki hisztéria, szkizofrénia, vallásos transz, a sámán utazása, mint drámai játék). A magyar táltos-hit, és maradványai.
11. A tibeti pön (t: bon) vallás. A pön elterjedésének mitikus története, Nyátri Cenpo (t: gNya’-khri bTsan-po) és Drikum Cenpo (t: Gri-'gum bTsan-po) élete. A háromféle pön: az ősi cshol phön (t: ’jolbon), a temető pön (t: 'khyar-bon), és az átváltozott pön (t: 'gyur bon, vagy bsgyur bon). Senráp Mivó életlegendája (t: gShen-rab Mi-bo).
12. A tibeti pön (t: bon) vallás. A kilenc thekpá (t: theg-pa). A pön panteon. A pön „pap” (t: khri-pa vagy lha-pa) szerepköre. A pön rituálék, pön orvoslás.
13. A japán sintó (j: shintô). Ainu hitvilág és mitológia. A sintó formái: szentély sintó (j: jinja shintô), felekezeti sintó (j: kyôha shintô), állami sintó (j: kokka shintô), népi sintó (j: minzoku shintô). A sintó rövid története.
14. A japán sintó (j: shintô). A kami (j: kami) fogalma. A sintó kozmológia. A dzsindzsa (j: jinja) elrendezése. Szertartások, ünnepek (j: matsuri).

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Eszme, kultúra, hagyomány, vallás, mítosz, rituálé

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Eliade, Mircea 1994-96.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. (Idevonatkozó fejezetei) Budapest: Osiris - Századvég K.
2. Hoffmann, Helmut 2001. A bon vallás.. In: Hoffmann, Helmut: A tibeti műveltség kézikönyve. Budapest: Terebess K
3. Hoppál Mihály 1994. Sámánok lelkek és jelképek. Budapest: Helikon K.
4. Reader, Ian 2000: A sintoizmus.. Budapest: Kossuth K.

Ajánlott irodalom: 

1. Leroi-Gourhan, André, 1985. Az őstörténet kultuszai. Budapest: Kozmosz K.
2. Oates, David - Oates, Joan 1983. A civilizáció hajnala. Budapest: Helikon K.
3. Renfrew, Colin 1995. A civilizáció előtt. Budapest: Osiris K.
4. Weachter, John 1988. Az ember őstörténete. Budapest: Helikon K.
5. Tokarev, Sz. A. (szerk.) 1988. Mitológiai enciklopédia I. Budapest: Gondolat K.
6. Komoróczy Géza (vál.) 1983. Fénylő ölednek édes örömében. A sumér irodalom kistükre. Budapest: Európa K.
7. Boyce, Mary 2001. Zoroastrians: Their Religious Belives and Practices. Routledge
8. Eliade, Mircea 2001. A samanizmus. Az eksztázis ősi technikái. Budapest: Osiris K.
9. Szathmári Botond 2004. Táltosok a XXI. század hajnalán. In: Molnár Krisztina (szerk.): Az év esszéi 2004. Budapest: Magyar Napló
10. Szathmári Botond 2005. Samanista hagyományok Tibetben. In: Hoppál M. – Szathmári B. – Takács A. (szerk.): Sámánok és kultúrák. Budapest: Gondolat K.
11. Totman, Conrad 2006. Japán története. Budapest: Osiris K.