Vallási és filozófiai alapismeretek 4. (Bevezetés a kulturális antropológiába)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 4. (Bevezetés a kulturális antropológiába)
Tárgykód: 
A2-B604
Tárgykód (esti): 
A2-E-B604
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgatók a kurzus elvégzése után betekintést kapnak a kulturális antropológiába, más kultúrákba, megismerkednek a terepmunka mibenlétével, a kultúra alapfogalmával, a különböző gazdasági- és rokonsági rendszerekkel.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Kulturális tolerancia elsajátítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A hallgatók ismerjék a kulturális antropológia legfőbb elveit: a holisztikus szemléletet, az összehasonlító módszert és a relativizmust. Értsék a terepmunka mibenlétét és a résztvevő megfigyelés alapelvét, a nyelv és a kommunikáció közötti mély kapcsolatot (a nyelvek egyenrangúságáról). Eligazodjanak a különböző alapokon nyugvó rokonsági rendszereken.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgató képes legyen a saját kultúrájára kívülről is rátekinteni. Tájékozódni tudjon a könyvtári és elektronikus szakirodalmi források körében.

Tartalom: 

A tárgy bevezetést kíván adni a kulturális antropológiába, annak a legfontosabb területeit áttekintve.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Mi a kulturális antropológia? (Fogalma és tárgya, valamint helye a társadalomtudományokban. Az idegenség problémája, etnocentrizmus. A kulturális antropológia legfőbb elvei: a holisztikus szemlélet, az összehasonlító módszer, a relativizmus.)
2. Az etnológia kutatás. (A terepmunka, a résztvevő megfigyelés (participant-observation), az antropológus feladatai.)
3. Mi a kultúra? (A kultúra fogalma, a biológia szerepe, a kultúra fejlődésének a kérdése, „vadak” és civilizáltak, a kultúra terjedése, az akkulturáció.)
4. A nyelv és a kommunikáció 1. (Az emberi nyelv, állati kommunikáció, nyelv és kultúra, szociolingvisztika.)
5. A nyelv és a kommunikáció 2. (A nyelvek egyenrangúsága, nyelvrokonság.)
6. Gazdasági rendszerek. (A csere, kereskedelem, pénz, az adaptáció különböző módjai, munkamegosztás.)
7. Hajlék, közlekedés, viselet.
8. Rokonsági rendszerek 1. (Leszármazási csoportok, ágazat, nemzetség, frátria.)
9. Rokonsági rendszerek 2. (Nem rokoni alapon szerveződő csoportok. Házasság és család. Nevelés. Gyász, temetés.)                                                                                     10. A társadalmi rangsor. (Politikai rendszerek.)                                                                                                                                                                                           11. A jog, a szokás és az erkölcs.                                                                                                                                                                                                             12. A természetfölötti. (Mítosz és rítuskapcsolata, vallási intézmények.)                                                                                                                                                       13. Művészetek. (Az esztétikai tárgy, mint kulturális entitás, az esztétikai tapasztalás más kultúrában.)                                                                                                         14. A kultúra és ökológia.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

antropológia, etnológia, etnográfia, szociálantropológia, etnocentrizmus, kulturális relativizmus, résztvevő megfigyelés (participant-observation), extenzív terepmunka, állomásozó terepmunka, kulcsadatközlő, émikus szemlélet, étikus szemlélet, kognitív térkép (mental map), nonverbális kommunikáció, dialektus, szociolektus, lektus, horda, törzs (tribe), szegmentált társadalom, főnökség (cheifdom), konszangvinikus rokonság, affinális rokonság, patrilineáris leszármazás, matrilineáris leszármazás, patrilokális letelepedés, matrilokális letelepedés, unilineáris leszármazás, nem egyági leszármazás, ambilineáris leszármazás, bilaterális leszármazás, monogámia, poligámia, poliginia, poliandria, csoportházasság, feleségcsere, nemzőtárs.

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A szakdolgozati követelményeknek megfelelő 7 oldalas dolgozat beadása.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába. 1993. Budapest: ELTE-BTK Kulturális Antropológia.
2. Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem. 1999. Budapest: Napvilág K.

Ajánlott irodalom: 

1. Bodrogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése. 1997. Budapest: Fekete Sas K.
2. Boglár Lajos: Mítosz és kultúra. 1996. Budapest: Szimbiózis
3. Boglár Lajos: A sámán nyaklánca: indián kultúrák. 2010. Budapest: Nyitott Könyvműhely
4. Eliade, Mircae: A szent és a profán. 1987. Budapest: Európa K.
5. Letenyei László: Kulturális antropológia. Elmélettörténet. 2012. Budapest: Typotex K.
6. Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia I-II. 2001. Budapest: Osiris K.
7. Turner, Victor W.: A rituális folyamat. 2002. Budapest: Osiris K.
8. Seymour-Smith, C.: Macmillan Dictionary of Antropology. 1986. New York: Macmillan