Vallási és filozófiai alapismeretek 1. (Bevezetés a filozófiába)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 1. (Bevezetés a filozófiába)
Tárgykód: 
A2-B601
Tárgykód (esti): 
A2-E-B601
Óraszám: 
15 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A bevezetés a filozófiába tárgy a filozófia alapjaival, nevezetesen a legfontosabb problémáival és fogalmaival. Mindez később segítségül szolgálhat a különböző főiskolán megismert vallások bölcseleti sajátosságainak a megértésében és azok filozófiai tipologizálásában.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Nyitott, elfogadó gondolkodásmód kialakítása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A bevezetés a filozófiába tárgy keretében a hallgatónak ismernie kell a filozófia a legfontosabb problémáit és alapfogalmait.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A hallgatónak képesnek kell lennie a tárgy néhány képviselőjének az álláspontját felismerni. Elvárható, hogy elkülönítse a primer és secunder forrásokat, valamint alapvető tájékozottságra tegyen szert a szakirodalom terén.

Tartalom: 

A félév során négy problématerülettel fogunk foglalkozni, melyek sorrendben a következők:

  1. látszat és valóság;
  2. az idő létezése és természete;
  3. az abszolútum;
  4. a megismerés.

Az egyes területeket klasszikus szövegek segítségével dolgozzuk fel.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Mi a filozófia, a szó jelentése? Mi a filozófia tárgya? Hol beszélhetünk (földrajzi értelemben)
filozófiáról?
2. A filozófia eredete és kezdete. (Jaspers) A filozófia legfőbb sajátosságai Karl Jaspers szerint.
3. A filozófia legfőbb sajátosságai: Platón a „Hetedik levél” alapján.
4. A filozófia és a mítosz. A filozófia és a vallás. A filozófia és a tudomány.
5. A filozófia és a művészet. A filozófia és az élet (Pierre Hadot).
6. A filozófia fogalmának jelentésváltozása a történelem során. A filozófia alapproblémái, és
alapfogalmai.
7. A filozófia felosztása, azaz a legfontosabb részdiszciplínái: Létfilozófia (metafizika, ontológia) -
Platón barlang és vonalhasonlat.
8. Ismeretelmélet (gnósszeológia, episztemológia), tudományfilozófia, tudatfilozófia, logika.
9. Etika.
10. Társadalomfilozófia vagy politikai filozófia.
11. Vallásfilozófia.
12. Esztétika.
13. Istenérvek a filozófiában.
14. Korunk fő filozófiai problémája: ökofilozófia és bioetika.

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

filozófia, filoszofiá (g: φιλοσοφία, ας, ή); filoszofosz (óg: φιλόσοφος, ον)
kozmológia (óg: κόσμος + λόγος)
kozmogónia (óg: κόσμος + γόνος)
paradigma, párádeigmá (óg: παράδειγμα, ατος, τό)
mítosz, müthosz (óg: μυθος, ον, ο)
ontológia (óg: ον + λόγος)
metafizika (óg: μετα τά φυσικα); árkhé (óg: αρχή, ής, ή); füszisz (óg: φύσις, εως, ή)
idea, ideá (óg: ιδέα, ας); eidosz (óg: ειδος, εος, τό)
anamnézis, ánámnészisz (óg: ανάμνησις, εως, ή); methexisz (óg: μέθεξιςε, ως, ή)
paradigma, párádeigmá (óg: παράδειγμα, ατος, τό)
gnósszeológia (óg: γνωσις + λόγος); gnószisz (óg: γνωσις)
axióma, áxiómá (óg: αζίωμα, ατος, τό)
episztemológia (óg: επιστήμη + λόγος); episztémé (óg: επιστήμη)
logika, logosz (óg: λόγος, ου, ο)
etika, ethosz (óg: εθος, εος, τό); éthosz (óg: ηθος, εος, τό)
morál (l: mōs, mōris)
morális (l: mōrlāis, e)
axiológia (óg: αζιόω + λόγος); (l: axis, is, m.)
esztétika, áiszthészisz (óg: αισθησις)
katarzis, káthárszisz (óg: g:κάϑαρμός, ου, ο)
teodicea (óg: θεός, ου, ο + óg: δίκη, ης, η)

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
Egy választott témából 7 oldalas dolgozat írása a szakdolgozati követelmények szerint.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Anzenbacher, Arno 1994. Bevezetés a filozófiába. - pp. 15-98. Budapest: Herder K.
2. Jaspers, Karl 1996. Bevezetés a filozófiába. Budapest: Európa K.

Ajánlott irodalom: 

1. Fürst, Maria 1993. Bevezetés a filozófiába. Budapest: Ikon K.
2. Kunzmann, Peter – Burkard, Franz-Peter – Wiedmann, Franz: Filozófia Atlasz. 1999. Budapest:
Athenaum K.
3. Law, Stephen: Filozófia. 2008. Budapest: Mérték K.
4. Steiger Kornél 1997. Filozófia – Tankönyv a középiskolák számára. Budapest: Holnap K.
5. Warburton, Nigel 1993. A filozófia világa. Budapest: Kossuth K.
6. Angeles, P. A. 1981. A Dictionary of Philosophy. New York – Cambridge – Lonsdon
7. Martens, E. - Schnadelbach, H. (eds.) 1991. Philosophie. Ein Grundkurs 1-2. Hamburg: Rowohlt
8. Nozik, R. 1981. Philosophical Explanation. Cambridge: Mass.
9. Wuchterl, Kurt 1990. Grundkurs: Geschichte der Philosophie, 2. Aufl. Bern - Stuttgart: Haupt