Buddhista kulturális örökség (angolul)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista kulturális örökség (angolul)
Tárgykód: 
A2-B502m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B502m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
angol
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A buddhista országok kulturális örökségének, sajátos helyi és összemberi értékének, társadalmi és vallási szerepének megértése, majd megítélése komoly próbatétel elé állította, s állítja még ma is a nyugati tudományt. A kurzus keretében a hallgatók rövid betekintést nyernek az eltérő értékrendek, hagyományok és történelmi tapasztalatok nyomán kialakult örökségfelfogás, emlékezet rendszerek, örökségvédelmi hagyományok világába.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Az élesen eltérő nyugati és ázsiai örökségfelfogás történelmi, etnikai, kulturális és vallási gyökereinek megértése, a kölcsönösen elfogadható megoldások és módszerek megismerése: a metta és a karuna érzésének felkeltése révén.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A kurzus során említésre kerülő ismeretek, intézmények és hazai, illetve nemzetközi módszerek elsajátítása, és a buddhizmus értékrendjével való összevetése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Együttműködő képesség kialakítása, illetve elmélyítése. A kurzus ismeretanyagának belsővé tétele, saját reflexió kialakítása. Prioritás: önálló értékrend kialakítása a tanultak alapján.

Tartalom: 

A buddhista országok kulturális örökségének megítélése komoly próbatétel elé állította, s állítja ma is a nyugati tudományt. Ugyanakkor a nyugati civilizáció vallási és kulturális értékrendje szintén hatással volt az ázsiai országokra. A kurzus keretében a hallgatók rövid betekintést nyernek az eltérő értékrendek, hagyományok és történelmi tapasztalatok nyomán kialakult örökségfelfogás, emlékezet rendszerek, örökségvédelmi hagyományok és politikák gyorsan változó, s ugyanakkor számos elemében változatlan világába. Az értékrendek közötti eligazodáshoz a világörökségi rendszer, majd a magyarországi buddhista örökség kínál viszonyítási pontokat. Az örökség típusai, társadalmi, vallási
és tudományos kontextusuk, befogadói sajátosságaik megismerését követően a hallgatók maguk is alkalmazzák újonnan szerzett ismereteiket, az elsajátított készségeket és módszereket, s ennek eredményeit megtanulják egyénenként, adott, szűk időkeretek között előadni, társaikkal egyeztetett nézeteket ütköztetni, majd közös álláspont kialakítását követően írásban és szóban egyaránt megfogalmazni.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A buddhista kulturális örökség fogalma, eltérő megítélése
2. A buddhista kulturális örökség változása térben, időben és befogadó közegében
3. Eltérő buddhista kulturális örökségvédelmi politikák
4. Buddhista világörökségi helyszínek 1.: felvétel körüli viták
5. Buddhista világörökségi helyszínek 2.: felvett helyszínek kezelésének megítélése
6. Buddhista világörökségi helyszínek 3.: vallási gyakorlat és/vagy turizmus
7. Buddhista örökség Magyarországon 1.: könyvtári és digitális (szellemi) örökség
8. Buddhista örökség Magyarországon 2.: múzeumi (szellemi) örökség
9. Buddhista örökség Magyarországon 3.: sztúpák, elvonulási helyek, templomok
10. Buddhista örökségi helyszínek sajátosságai 1: szakrális feltételek
11. Buddhista örökségi helyszínek sajátosságai 2: kanonikus szövegek
12. Buddhista örökségi helyszínek sajátosságai 3: élő közösségek, régi-új szokások
13. Prezentációk 1
14. Prezentációk 2 (összegzés)

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Örökség (szellemi, tárgyi, természeti, politikai, ideológiai, nemzeti és világörökség)
Emlékezet (szóbeli, írásos, rejtett, tudatos, kulturális, egyéni és csoportos)
Felidézés (szimbolikus, egyéni-lelki, belső-külső, művészi, vallási)
Védettség (jogi, eszmei, szellemi, politikai, kulturális)
Buddhista életmód (gyakorlás)

Forrás: 

Mahāparinibbāna szutta
Dhammapada
Dzsátakák

Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Követelmények: 
A megadott cikkekhez és forrásokhoz rövid hangfelvételes magyarázat kerül az oktatói platformra (moodle). Ez alapján minden hallgatónak legalább egy megadott forrást fel kell dolgozni és esszéjében helyesen idézni. A másik forrás lehet csupán on-line, de nem lehet Wikipédia. Az előadásokon való részvétel, egyéni (4-5000 leütés szóközökkel) és csoportos (csoporttagonként további 4-5000 leütés szóközökkel, az egyénitől témájában is eltérő, a többiek munkájához illeszkedő és közösen illesztett) írásos esszé összeállítása, majd utóbbi közös, legfeljebb 10 percben történő bemutatása. Mindkét esszé esetében legalább 2 nem Wikipédia forrásra történő pontos, visszakereshető hivatkozás felkutatása kötelező.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. UNESCO Világörökség Egyezmény (www.vilagorokseg.hu/egyezmeny)
2. UNESCO Szellemi Örökség Egyezmény (http://szellemikulturalisegyezmeny.hu )
3. Stanziola, Javier. 2010. „Modelling the heritage world: economic, legal and political considerations”, International Journal of Heritage Studies, 4:3-4, 168-176.

Ajánlott irodalom: 

1. Cate, S. 2003 Making Merit, Making Art. UHP, Hawai.
2. Ingold, T. 1993. „The Temporality of the Landscape”. (in) World Archaeology, 25(2): 152-174.