Buddhista pszichológia

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista pszichológia
Tárgykód: 
A2-B501m
Tárgykód (esti): 
A2-E-B501m
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az elméleti megközelítések és a gyakorlati tapasztalatok egységben látása, és lefordítása a mindennapok körülményeire.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

a szabadság és a kreativitás megtapasztalása

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A főbb nyugati pszichológiai irányzatok és a főbb buddhista irányzatok pszichológiai szemléleteinek ismerete.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Képesség a különböző ismeretek szabad és kreatív megértésére, feldolgozására.

Tartalom: 

Észlelési, affektív, motivációs, kognitív pszichológiai és transzperszonális alapfogalmak; a szelf értelmezései.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Esti képzés esetében is; a témakörök az oktatás során ebben az esetben összevonódnak.

1. Tudomány és buddhizmus. A nyugati és a buddhista pszichológia.
2. A Négy Nemes Igazság pszichológiai értelmezése.
3. Test és tudat. Személyiséglélektan. Tipológia.
4. Az öt halmaz pszichológiai értelmezése.
5. Az érzékelés és a tárgykapcsolati viszonyok.
6. Az orientációs sémák.
7. A konstruktivitás mechanizmusai.
8. A motiváció mint szabályozott organizáció.
9. A tudat reflektivitása. Tudatszintek, tudatállapotok. A nem-tudat.
10. Emlékezés, álom, képzelet.
11. Abnormális és paranormális állapotok.
12. A kondicionálás típusai.
13. A meditáció pszichológiája.
14. Buddhista terápiák.

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Érzékelés, észlelés, affektus, motiváció, kogníció, tárgykapcsolat, tudat és nem-tudat. kondicionálás, szelf és énképzet.

Forrás: 

Tipitaka, Tripitaka

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Szóbeli vizsga.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Aung, Shwe Zan: Compendium of Philosophy. London, 1910.
2. Bodhi Bhikkhu: A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Sri Lanka, 1993.
3. Porosz Tibor: Mit csinál a szél, amikor nem fúj? A „tudat” terei és idői. In: Mund Katalin- Kampis György (szerk.): Tudat és elme. Typotex, Budapest, 2007.; pp. 103-134.
4. Porosz Tibor: A buddhista pszichológia és gyakorlati alkalmazása Nyugaton. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (2010) 2. sz.; pp. 85-113.
5. Porosz Tibor: A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda buddhizmus szakszavai. Budapest, 2012

Ajánlott irodalom: 

1. Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1985.
2. Atkinson, R. L.(és társai): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1999..
3. Hebb, D. O.: A pszichológia alapkérdései. Gondolat, Budapest, 1975.
4. Nārada Mahāthera: A Manual of Abhidhamma. Colombo, 1968.
5. Piaget, J.: Az értelem pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1992.
6. Pléh Csaba: A lélektan története. Osiris, Budapest, 2000