Mozgás gyakorlat 1. (Jóga)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mozgás gyakorlat 1. (Jóga)
Tárgykód: 
A2-B311
Tárgykód (esti): 
A2-E-B311
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
1
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az órákon megalapozzuk és betekintünk a buddhista meditációs praxisba a test, a légzés és a tudat éberségét célzó jóga gyakorlatok segítségével. A gyakorlatok elősegítik a helyes felismerés és belátás folyamatát a jelen lévő fizikai, emocionális, mentális állapotaink, hajlamaink és attitűdünk tekintetében.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, a fejlesztett kompetenciaterület(ek): A négy brahma vihāra (mettā, karunā, muditā, upekkhā) a nagy létszámú csoportban való gyakorlás tolerálása és a konfliktusmentes együttműködés érdekében. A gyakorlás során összpontosított figyelem, éberség, nyugalom és belső béke megvalósítására törekvés. A fizikai gyakorlásban a valódi képességek és lehetőségek felismerése nyomán erőszakmentes attitűd – ahimszá – kifejlesztése. A sīla: erény, moralitás, helyes viselkedés (erőszakmentesség, becsületesség, nem lopás, tartózkodás a tudatmódosító szerek használatától, mértékletesség). A fentiek jegyében a gyakorlati órákon való részvétel során törekvés a helyes viselkedésre (a Főiskolán, az egyéb előadásokon és lehetőség szerint a Főiskolán kívül is)! A fent felsoroltak saját értelmezésének igénye, elsajátítása, gyakorlása.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Paññā: bölcsesség, belső látás; Adhiṭṭhāna: elszántság, határozottság Törekvés a gyakorlatok elsajátítására, a feladatok saját képességekhez mérten magas szintű megvalósítására. A tanultak továbbvitele, alkalmazása a hétköznapi életben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A gyakorlatok elsajátítása, saját reflexió kialakítása. Elhatározás a tanultak mindennapi életben való alkalmazására, gyakorlás általi beépítésére.

Tartalom: 

A Patanjali-féle Jóga szútra, a Bhagavad Gíta és a klasszikus hatha jóga szövegek alaptanításának és alapvető gyakorlatainak a megismerése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Rövid bevezetés a jóga gyakorlás feltételeibe, szempontjaiba, előkészületeibe. Önmegfigyelésen alapuló fizikai és mentális előkészítő gyakorlatok.
2. Rövid elméleti bevezetés a jóga darsanába. A Pávana muktásana gyakorlatok.
3. Prána szanycsalana kriya gyakorlatok, a légzés és mozgás összehangolásának fejlesztése.
4. Bevezetés a jóga etikájába (jama-nijama). Bevezetés az ászana gyakorlásba.
5. Bevezetés az álló gyakorlatok végzésébe
6. Bevezetés az ülő testhelyzetek végzésébe
7. Bevezetés az előre és hátrahajló testhelyzetek végzésébe
8. Bevezetés a fordított testhelyzetek végzésébe
9. Bevezetés a csavaró testhelyzetek végzésébe
10. Bevezetés a légző-gyakorlatok végzésébe
11. Bevezetés a jóga egyéb gyakorlataiba (bandha, mudrá, mantra)
12. Összefoglaló, áttekintő gyakorlás. A gyakorlás szempontrendszereinek áttekintése (dósák, gunák,
5 prána, 5 tattva, életkor, élethelyzet, aktuális állapot stb.)
13. Bevezetés a buddhista szemléletű jóga gyakorlásába
14. Önálló gyakorlásra való felkészítés (szempontok ismertetése)

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Jóga szó jelentése, értelmezése. Általános kifejezések jelentésének és értelmezéseinek a megismerése: darsana, jama, nijama, ászana, pránájáma, bandha, mudrá, mantra, tri guna stb.

Forrás: 

Patanjali: Jóga szútra; Szánkhja Káriká; Hatha Jóga Pradípiká; Ghérandha Samhitá; Bhagavad Gítá

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Aktív részvétel szükséges a gyakorlati foglalkozásokról maximum 2 hiányzás elfogadott. Félév végén személyes tapasztalatokról szóló összefoglaló megírása szükséges. A jóga alaptanításának és alapvető gyakorlatainak a megismerése.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Fórizs, László 2002. Patanjali: A jóga vezérfonala. Budapest: Gaia
2. Takács, László 1993. Patandzsali: Az igázás szövétneke. Budapest: TKBF.

Ajánlott irodalom: 

1. Szvámi Véda Bhárati, 2006. A hatha jóga filozófiája. Budapest, Filosz Kiadó