Mahájána buddhizmus 1. (Kelet-Ázsia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Mahájána buddhizmus 1. (Kelet-Ázsia)
Tárgykód: 
A2-B-ZE201
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-ZE201
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A hallgatók megismertetése egy másik civilizáció és kultúra történetével, valamint átfogó képet adni Kelet-Ázsia történelméről és kultúrájáról. A cél, hogy a hallgatók ismerjék a a térségben a buddhizmus terjedésének folyamatát.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Összehasonlító elemző vizsgálat önálló elvégzésére való felkészítés.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

Kína, Japán és Korea történetének és kultúrájának ismerete, a helyi hagyományok és a ráépülő buddhizmus kapcsolatának felfedezése.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

Az eltérő kultúrából eredő értékek felismerése, az elfogadó és nyitott látásmód elsajátítása.

Tartalom: 

A kurzus során különös hangsúllyal tárgyaljuk a buddhizmus kínai meghonosodásának történetét, a buddhizmust Kínában fogadó szellemi légkört (konfucianizmus, taoizmus, népi vallásosság), illetve a speciálisan kínai buddhista rendszerek kialakulásának és elterjedésének folyamatát, továbbá ezek Koreára és Japánra gyakorolt hatását. A koreai és a japán buddhizmus kínai gyökereinek ismeretében rámutatunk a csak rájuk jellemző sajátosságokra.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. Bevezetés a kelet-ázsiai buddhizmus művelődéstörténetébe
2. A kínai buddhizmus történetének és sajátosságának bemutatása
3. Kína: A Tan megjelenése. Fordítók, az iskolák kialakulása
4. Kína: A sajátosan kínai buddhizmus kialakulása
5. Kína: A buddhizmus hanyatlása; a buddhizmus Kínában ma
6. Korea: A Tan útja. Előzmények, a Tan megjelenése
7. Korea: A koreai szön buddhizmus államvallássá válása
8. Korea: A koreai buddhizmus sajátos mitológiája
9. Korea: A koreai buddhizmus harca a kereszténységgel, és mai irányzatai
10. Japán: A Tan megjelenése, az irányzatok kialakulása
11. Japán: A japán zen buddhizmus államvallássá válása
12. Japán: A sintó és a zen sajátos viszonya
13. Japán: A buddhizmus szerepe a szekularizálódott modern Japánban
14. Hallgatók prezentációi

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

Shang-kor, Nyugati Zhou-kor, konfucianizmus, a legizmus, a logicisták, a taoizmus, huayan, tien tai, chan, jingtu, Dzsómon, Jajoi, Kofun, Nara, Heian, Kamakura, Aszuk, Hakuhó, Muromacsi, Momojama, Tokugawa

 A kínai buddhista filozófia és kultúra vonatkozó előírásainak megismerése, mérlegelése.

Forrás: 

nincs

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A kurzus során 2 feladatot kell teljesíteniük a hallgatóknak. Az első egy rövid (4500 karakter szóközökkel) esszé minimum két hivatkozással (lehet online, kivéve Wikipédia), a második pedig egy 10 perces prezentáció. Mindkét feladathoz ugyanabból a listából választhatók ki a témakörök.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Ecsedy Ildikó-Ferenczy Mária (szerk) 1990. Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján
2. L. Sz. Vasziljev 1977. Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában
3. Birtalan 2013: 189—208. Birtalan Ágnes: A buddhizmus, mint államvallás története és stratégiái Koreában: Hoguk Pulgyo. (in) Szilágyi Zs. és Hidas G. (szerk.): Buddhizmus, Vallástudományi Könyvtár, Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest: L’Harmatta,
4. Reischauer, Edwin O. 2000. Japán története. Budapest: Maecenas.
5. Fajcsák, Györgyi szerk. 2007. Keleti művészeti lexikon, Budapest: Corvina

Ajánlott irodalom: 

1. Lancaster, Lewis R. – Yu, Chai-Shin (eds.) 1989. Introduction of Buddhism to Korea: New Cultural Patterns. Berkeley, Ca.: Asian Humanities Press.

2. Hamar Imre 1998. Kínai buddhizmus a középkorban. Chengguan élete és filozófiája. (Történelem és kultúra 15.) Budapest: Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi.

3. Ecsedy Ildikó: Kína és szomszédai, 1997.

4. Tőkei Ferenc (vál., ford.) 1993. Kínai buddhista filozófia. (Történelem és kultúra 10.) Budapest: Balassi.

5. Fung Yu-Lan 2003. A kínai filozófia rövid története. Budapest: Osiris.

6. Hamar Imre 2004. A kínai buddhizmus története. Budapest: ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszék. (egyetemi jegyzet).