Tibeti buddhizmus 3. (Tibeti filozófia 1.)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Tibeti buddhizmus 3. (Tibeti filozófia 1.)
Tárgykód: 
A2-B-TI203
Tárgykód (esti): 
A2-E-B-TI203
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tibeti buddhizmus egységét és sokszínűségét megtapasztalva a hallgatók közvetlenül érzékelik a buddhista hagyományok egységét, és ezen belül az elmélet és a gyakorlat szétválaszthatatlanságát a Buddha hagyományán belül.

Pedagógiai cél, elsajátítandó készségek, fejlesztett kompetenciaterület(ek): 

Önzetlen elfogadása élethelyzeteinknek és emberi viszonyainknak. Belátása annak, hogy az én és a másik felcserélhető. Buddha minden tanítása, azok elsajátításának minden lépése a tetteinket és következményeit felvállaló felelős döntést készíti elő, mind a test, mind a beszéd külső és mind a tudat belső területén.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt tudásszint: 

A tibeti buddhista filozófia külső és belső kapcsolatrendszerének átlátása, kulcsfogalmainak ismerete részben következik a korábbi buddhista hagyományokból, részben nem. Ezek éppen a figyelem és az emlékezés segítségével folyton megújuló, hibáit javító, újraértékelő nyitott tudásbázist hoznak létre a tibeti bölcseletet művelőkben.

A tantárgy teljesítése alapján elvárt képességek: 

A tibeti eredetű szöveg fogalmainak a beazonosítása, a mai hétköznapi szóhasználattól különböző jelentésárnyalatainak a felismerése. A hozzájuk tartozó, jelentésüket kibontó, az információkat életünkbe integráló gyakorlati módszerek technikai szintű ismerete. A hallgatónak a maga szintjén képessé kell válnia ezek közül választani, és a választott szemlélődési vagy tanulási módszert a saját helyzetére adaptálni.

Tartalom: 

A tibeti buddhista filozófia az Indiából Tibetbe került hagyományos kolostoregyetemek programja alapján a mai világi emberek igényeinek és kérdésfelvetéseinek megfelelően próbál buddhista gyakorlatokat és szemléletmódokat segítségül adni. A hagyományos buddhista pedagógia módszereit használva kisebb mennyiségű tudás átadását, gyakorlatba való átültetését és elsajátítását tűzi ki célul. Így egy-egy téma akár két vagy több féléven keresztül is oktatható. Az első, a megvilágosodás önzetlen szándékának (bódhicsitta) a kibontakoztatását mutatja be. A megvilágosodás bennünk rejlő lehetőségének ész felőli ("racionális") és az érzések, tapasztalatok felőli megközelítésével kezdünk. A hagyományos buddhista képzés alapja mindig egy élő szöveghagyomány, jelen esetben a Harminchét bódhiszattva gyakorlat, Thogme Szangpó szövege. Ennek első felét közelítjük meg a szövegelemzés indo-tibeti és modern (pl. hermeneutikai) módszereivel.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

1. A lodzsong meditáció és a bódhiszattva gyakorlatok fogalma, a gyakorlatok típusai: a) rövid lodzsong, b) közepes lodzsong, és c) hosszú lodzsong. Fokozatos meditációs programok (lamrimmeditációk), amelyekben helyet kap a lodzsong. A négy mérhetetlen, a megvilágosodás tudata, önzetlen szándéka.
2. Thogme Szangpó élete és kora. A Harminchét bódhiszattva gyakorlat hódolatadó versei. A leborulás gyakorlata és az ülő meditáció viszonya. A Győztes, a Mára és gyermekeik
3. 37/(2), 37/1. vers: A Buddhák jelenléte a térben, a tudat lecsendesítése, tanulás, gondolkodás, meditáció. „Törekedjetek fáradhatatlanul”, a test, mint a tudat lakóhelye, hordozója. Lecsendesítés és összpontosítás.
4. 37/2. vers: tisztánlátás, belátás meditációja. A négy nagy elem. A három dinamikus elem és a három méreg megfeleltetése. Dinamikus egyensúly. Az én, az ego otthonának elhagyása. Szerzetes és világi ember. A szenvedés igazsága.
5. 37/3. vers: A tárgy nélküli lecsendesedés és a meditációs tárgyak szerepe. A meditáció négy szakasza. A „megfelelő csendes hely”. A tudat egyensúlya: érzés és gondolkodás összhangja. A helyes nézet, az erény. Igazi megértés, megvalósítás. A szenvedés eredete.
6. 37/4. vers: barátság, ragaszkodás, mulandóság / állandótlanság; a test és a tudat viszonya, otthon lenni a testben. Igazi otthonunk: a félelem nélküli hely. Tudatos elengedés. Én és a másik, önmagam és a testem. Szembenézés a halállal.
7. 37/5-6-7. vers: barátság, közösség, jó társaság. A halállal, állandótlansággal való szembenézés után a Három Menedék jelentősége, a menedékvétel „megerősítése”. Akárki / Valaki. Én-éntelenség.
8. 37/5-6-7. vers: A személy, az identitás hétköznapi és végső alapjai. Az én és a másik felcserélhetőségének a feltételei, csapdái. Tisztelet, szerénység – figyelem.
9. 37/5-6-7. vers: A létforgatag és a Három Menedék. Igazi menedék. Hogyan lehet menedék a változó, mástól függő önmagunk? Félelem a félelem nélküli helytől.
10. 37/8. vers: A tettek és következményeik: szenvedés. Erényes és erénytelen, jó és rossz, immár tudatos döntés eredményeként, nem csak belső, hanem én és a másik viszonylatában is. A három embertípus. A megfelelő motiváció, és a hozzá tartozó kilátások, perspektívák.
11. 37/9. vers: A három létforma a három belső világ: a vágyak, a belső formák és a tiszta tudat világa. (a meditáció négy szakasza); Állandótlanság, üresség, pillanatnyiság, és a tettek, a döntések értéke. A felelősség kérdése. A meditáció ragaszkodásmentes boldogsága.
12. 37/10. vers: Az anyák szerepe, és a továbblétesülések végtelen láncolata. Mindenki volt már mindenkinek az anyja és a gyermeke is? Anya és gyermek viszony ebben az életben, a körülöttünk változó világban. Rátapintani a megvilágosodás bennünk rejlő lehetőségére. A lények végtelen száma.
13. 37/11-12. vers: a szenvedés és a boldogság egymáshoz való viszonya. A boldogság: a nemszenvedés állapota. A boldogságra törekvés vagy a szenvedés elkerülése az erősebb motiváció? Amikor ellopják valaminket, valójában kit lopnak meg? Mit jelent a tolvajnak, ha ilyenkor megajándékozzuk? És ha előtte ajándékozzuk meg, mielőtt lopna?
14. Felkészülés az egy napos elvonulásra. Az alapgyakorlatok, és a szemlélődések technikáinak a megismerése, elmélyítése, egymáshoz viszonyítása

Feldolgozandó fogalmak, szakkifejezések: 

álambana / dmigs; anátman, anitjá, kaljána mitra / dge ba’i bshes gnyen; átman / bdag; belső út, bhávaná; bhávanakrama; bhúmi / sa; blo / mati; bódhi, bódhicsitta; bódhiszattva; Buddha-Dharma- Szangha; buddhaksétra; csétaka / sems can; dhjána / bsam gtan; dzsáta skye bu / skye ba; Dzsina; ékagratá, elvonulás, világi értékek; griha / khang; hétu-phala / rgyu – ’bras bu; kámadhátu, karma, karuná, ksanaszantána, kusala-akusala / dge ba – mi dge ba; mahábhúta, mahákaruná, mahámaitrí, maitrí, mangala, Mára, márga / lam; mátápitá, muditá, nirvána, Nirvána / mya ngan ’das; pudgala – ahamkára (gang zag, bdag ’dzin); pudgala / gang zag, rága, móha, dvésa; rúpadhátu, árúpjadhátu, Sákjamuni; samatha / zhi gnas, sbyong / visuddhi; súnjatá / stong pa nyid; szamádhi / bsam gtan;Szamszára / ’khor ba, Szangha / dge ’dun; sziddha / sgrub thob; szukha-duhkha / bde ba – sdug bsngal; thos-bsam-sgom, upéksá; vandaná; vipasjaná / lhag mthong; visaja / yul

Forrás: 

Dharmacsakra-pravartana-szútra; Dhammapada Maháparinibbána-szutta Mettá szutta / Maitrí szútra ngul chu thogs med bzang pos brtsams pa’i rgyal sras so bdun ma// Sántidéva: Bódhicsarjávatára Pradnyápáramitá-szútrák (Abhiszamajálamkara) Nágárdzsuna: Ratnávalí, Szuhrillékha Kamalasíla: Bhávanakrama Atísa: Bódhipathapradípa(-panydzsiká) Vaszubandhu: Abhidharmakósa (káriká és bhásjam) Lam rim bla ma’i brgyud pa’i rnam thar 72.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A kurzus teljesítéséhez az órákon való aktív részvétel és a tanultak egy egész napos gyakorlási alkalomra való integrálása szükséges, valamint egy 3-5 oldalas dolgozat, amely egy, a gyakorlat kapcsán felmerült, vagy egy szabadon választott kérdés írásos feldolgozása a tanult szempontok alapján.
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 

1. Thogme Szangpó: A bódhiszattva harminchét gyakorlata. Fordította és összeállította, magyarázatokkal ellátta: Végh József. TKBF jegyzet, 2012. Javított, bővített változat: 2013.
2. Langri Thangpa: Nyolc versszak a tudat áthangolásáról. (Fordította Végh József, kézirat, TKBF jegyzet.)
3. Atísa 2015: Bódhipathapradípa. Végh József fordítása, kézirat. (TKBF jegyzet)
4. Sántidéva 2001: A bódhiszattva életútja. Tar, Buddhista Meditációs Központ.

Ajánlott irodalom: 

1. Congkapa 2015: Rövid lamrim összefoglalója. Végh József fordítása, kézirat (TKBF-jegyzet).
2. Csögyam Trungpa 1998: A szellemi materializmus meghaladása. Budapest, Farkas Lőrinc Imre.
(Fordította Erdődy Péter)
3. Csöpel láma 2007: Adjunk új irányt az életünknek. A Bölcs gyermekeinek a gyakorlata. Karma
Ratna Dargye Ling Meditáció Központban, Taron. (A Harminchét bódhiszattva gyakorlat
szövegének fordítása némi magyarázattal.)
4. Dilgo Khyentse 2010: The Heart of Compassion: The Thirtyseven Verses on the Practice of a Bodhisattva. In: The Collected Works of Dilgo Khyentse Vol 1. pp 197-362. Boston, London: Shambhala.
5. Kőrösi Ilona 2000: Felkészítő a "Bódhiszattva-vizsgára" kezdőknek és haladóknak. Út a tökéletesedéshez. TKBF szakdolgozat. (A tibeti alapszöveg fordítása a 17. Karmapa magyarázatai alapján.)
6. Thogme Zangpo 1997: Ngulchu Thogme Zangpo: 37 Bodhisattva Practice. Ruth Sonam fordítása Geshe Sonam Rinchen magyarázatai alapján. Snow Lion Publications, Ithaca.
7. Végh József 2009: Létkerék. Bevezetés a buddhista alaptanítások képi ábrázolásába. Budapest, Damaru Kiadó.