Vallási és filozófiai alapismeretek 5. (Dharma tanítás) szigorlati tételek

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 5. (Dharma tanítás) szigorlati tételek
Tárgykód: 
A2-B614
Tárgykód (esti): 
A2-E-B614
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A tantárgy célja, hogy a záróvizsgára bocsátás feltételeként a hallgatók a buddhizmus különféle területein szerzett jártasságukat szóbeli vizsga keretében bemutassák.

Tartalom: 

A szóbeli vizsgán a három témakörből (A, B és C) egy-egy tételt kell húzni, melyek közül – a C tétel kivételével – egy visszaadható. A vizsga a két tétel alapján elsősorban a buddhizmussal kapcsolatos általános tájékozottságot és az összefüggések átlátásának képességét kívánja felmérni. A zárójelbe tett kulcsszavak csupán eligazító jellegűek, így az adott tételek kifejtése és megbeszélése során a témába vágó egyéb kérdések is felmerülhetnek. A vizsga 3 tanár jelenlétében történik. A tételhúzás után a hallgató kb. 10-15 perc felkészülési idő után szóban tesz vizsgát. A két tételt 10-10 percben ismerteti, a tanárok esetleges kérdéseire válaszol. A szóbeli Záróvizsga tételek listája a Főiskola honlapján megtalálható.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
Az órák látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma: max. 3. A választott tétel dolgozatát legalább 10-12 000 karakter (min. 5 oldal + irodalomjegyzék) terjedelemben, a szakdolgozati követelményeknek megfelelően (lábjegyzet, hivatkozás, idézet), Word dokumentum formátumban, a Moodle-rendszerbe feltölteni. Felhasznált irodalom: legalább 5 könyv. Leadási határidő a szorgalmi időszak utolsó napja. Amennyiben a fenti évközi követelményeknek eleget tett a hallgató, akkor szóbeli vizsgát tehet, ami a vizsgaidőszakban kerül megrendezésre.
Súly: 
0