Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 4. (Tibeti szövegek)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Angol nyelvű buddhista szakszövegolvasás 4. (Tibeti szövegek)
Tárgykód: 
M2-B414
Tárgykód (esti): 
M2-E-B414
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
tavaszi
Tárgy típusa: 
Tibeti nyelvi
Kreditérték: 
4
Az oktatás nyelve: 
angol
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

Az idegen nyelvű szakirodalom ismeretének elmélyítése, tapasztalatszerzés a szentiratok magyar nyelvre való fordításában.

Tartalom: 

A kiválasztott szútrák, szövegek és a hozzájuk tartozó jegyzetanyag, cikkek, kommentárok fordítása, majd közös megbeszélés utáni javítása. A szútrákban megjelenő tanítások felismerése és azonosítása, a szútrák kritikai elemzése, egységes terminológiai szótár megalkotása, amely a szöveg tibeti nyelvű kulcsszavait foglalja magába. A visszatérő szövegrészek lehetőség szerinti egységesítése, következetes fordítása (azonban nem cél az egyéni különbségek kiküszöbölése). A szövegek más szútrákban, kommentárokban fellelhető részleges vagy teljes megfelelései (konkordancia), az eltérések vizsgálata. Konkordanciák a tibeti, kínai és töredékes szanszkrit nyelvű kánonokban, mahájána szútrákba átvett szövegrészek fellelése.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Ide írd a tartalmat!

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A szeminárium „szellemi paradigmaváltást” követel, és erősen számítunk a diákok aktív és alkotó közreműködésére. A kurzus során folyamatosan szóbeli és írásbeli beszámolókra kerül sor. maximális hiányzás: 3 alkalom.
Súly: 
0